viernes, 6 de mayo de 2011

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d’abril.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració el dimecres 4 de maig.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 1.803.980, amb un important increment de 26.542 persones sobre el mes anterior. Aquest creixement s’ha degut fonamentalment a l’augment del nombre d’afiliats del regim general (17.638). Cal fer especial esment del fet que tots els règims han experimentat increment d’afiliats.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 174.459 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 46.389.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes d’abril, i les de prestacions corresponents al mes de març, que van ser publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també el dimecres 4 de maig.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 631.177 (14,78 % del total). 198.621 són de països UE i 432.556 de països no UE. S’ha produït una disminució mensual de 11.716 persones (18,21 % del total), i un increment interanual de 18.258 (14,38 % del total). En les dades del mes d’abril destaca la disminució de l’atur en tots els sectors d’activitat, amb especial incidència en el sector serveis (disminució de 9.554 persones, un 2,93 % sobre el mes anterior).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 138.433 (23,01 % del total). 26.016 són de països UE i 112.417 de països no UE, amb una disminució mensual de 3.421 persones i un increment interanual de 4.600, respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (68.098), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 36.523. La disminució de l’atur entre la població estrangera a Catalunya suposa el 20,20 % del total a Espanya el mes d’abril.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de març: 420.624 amb un descens interanual del 13,0 %. 126.090 aturats són de països no UE i 294.534 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 14,35 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,36 % si es tracta de la prestació contributiva, del 18,14 % en cas de subsidi, 11,93 % en la renda activa d’inserció, i 1,62 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’abril amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,18 % al 12,36 % (un descens del 6,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 19,47 al 18,14 % (un 6,9 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (18,14 %) depassa 5,78 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,36 %). Tanmateix, destaca molt especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 11,93 % del total dels perceptors i amb un increment del 45,3 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 44,5 % del estrangers de països UE i el 36,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS, PRODI i PREPARA, suposa el 55,5 i el 63,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de març, un total de 2.931.261, el 45 % reben prestacions contributives el 55 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 65,43 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 285,0 milions d’euros, un 11,1 % de la despesa total (disminució interanual del 15,9 %).

El 70,0 % de la despesa total de prestacions (2.564.701 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 60,6 % quan es tracta d’aturats estrangers (85,9 i 64,1 % en els mesos de març del 2009 i 2010, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es manté en primer lloc (15,93), per davant de les de Madrid (15,78 %), València (5,32 %), Alacant (4,85 %), Illes Balears (4,38 %), Múrcia (4,02 %), Màlaga (3,67 %), Tarragona (3,51 %) Girona (3,33 %), Almeria (3,13 %), Saragossa (2,89 %), i Castelló (2,87 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (92.484, 21,99 %). Els romanesos mantenen la segona posició (61.136, 14,54 %), i els equatorians la tercera (45.398, 10,79 %). En quart lloc trobem els colombians (27.288, 6,49 %) i en cinquè els búlgars (13.364, 3,18 %).

No hay comentarios: