sábado, 21 de mayo de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà el dijous 19 de maig les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi ha un total de 1.803.980 afiliats, dels quals 672.051 són de països UE (380.228 homes i 291.823 dones), i 1.131.929 són de països no UE (621.555 homes i 510.374 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,51 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2010 era de 1.850.369. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 46.389 persones Cal destacar la recuperació en tots els règims de l’afiliació, en especial en el regim general (18.638). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 197.412 del mes d’abril de 2010 als actuals 203.024.

Per règims, el 64,42 % pertany al general, el 10,08 % al règim de la llar familiar, el 13,93 % a l’agrari, el 11,25 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes d’abril de 2010 eren els següents: 65,53 % pertanyien al general, el 9,83 % al règim de la llar familiar, el 13,65 % a l’agrari, el 10,67 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (167.310 i 118.679, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (33.616 i 21.972), dels romanesos i marroquins en l’agrari (88.590 i 73.249), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (36.562 i 17.772).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (397.071, 22,01 %), seguida de Madrid (385.587, 21,37 %), Andalusia (226.633, 12,56 %) i la Comunitat Valenciana (193.207, 10,71 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 11.120 persones, un 2,72 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (408.191, 22,06 %), seguida de Madrid (395.149, 21,36 %), Andalusia (231.517, 12,51 %) i la Comunitat Valenciana (198.839, 10,75 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 255.063 persones (21,95 %), de les quals 174.747 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 195.417 treballadors, un 16,81 %, dels quals 131.689 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 146.238, un 12,58 %, dels quals 90.058 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 128.449 treballadors, un 11,05 % del total, dels quals 89.342 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (57.318, 28,23 %), del sector de l’hostaleria (40.285, 19,84 %), i del sector de la construcció (30.927, 15,23 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.110). El mes d’abril de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava la primera posició amb 258.116 persones (21,29 %), de les quals 178.780 eren no comunitaris; li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 200.264 treballadors, un 16,52 % dels quals 137.764 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 177.171, un 14,61 %, dels quals 112.771 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 133.998 treballadors, un 11,05 % del total, dels quals 96.167 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (52.636, 26,66 %), del sector de l’hostaleria (38.277, 19,39 %),i del sector de la construcció (34.618, 17,54 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 25.326).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (294.700), i els marroquins es situen en la segona posició amb 217.088 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (146.799), seguits dels colombians amb 101.399, dels xinesos amb 83.298, dels bolivians amb 81.521, dels peruans amb 65.527, dels italians amb 62.212, i dels búlgars amb 54.438. Les dades del mes d’abril eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (285.192), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 226.869 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (175.953), seguits dels colombians amb 113.645, dels xinesos amb 78.151, dels bolivians amb 75.266, dels peruans amb 69.931, dels italians amb 61.962, i dels portuguesos amb 55.222.

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 397.071, dels quals 111.965 són de països UE i 285.106 de països no UE.

Per règims, el 76,09 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,20 % en el de la llar familiar, el 3,94 % en l’agrari, el 10,58 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’abril de 2010 eren els següents: el 77,44 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,99 % en el de la llar familiar, el 3,78 % en l’agrari, el 9,59 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (41.509, 26.897 i 23.323, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.942, 3.560 i 3.285), dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.864 i 3.822), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.062 i 3.565).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 58.263 (19,28 %), dels quals 45.468 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.028 afiliats (17,22 %), dels quals 37.639 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.272 afiliats (12,34 %), dels quals 28.669 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 35.912 (11,89 %), dels quals 24.882 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 33.231 (11,89 %), dels quals 26.272 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.907, 25,97 % del total), de l’hostaleria (8.587, 20,44 %) i de la construcció (4.933, 11,74 %). Les dades del mes d’abril de 2010 eren les següents: en el règim general de Seguretat Social, eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 58.420 (18,48 %), dels quals 45.647 eren no comunitaris, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.789 afiliats (17,02 %), dels quals 39.839 eren no comunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 42.379, (13,41 %), dels quals 33.651 eren de països no UE; ocupava el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.255 afiliats (12,10 %), dels quals 30.041 eren extracomunitaris, i en cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.695 (11,92 %), dels quals 26.542 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.615, 24,57 % del total), de l’hostaleria (7.518, 19,22 %) i de la construcció (5.437, 13,90 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (51.699), seguits dels romanesos (35.094), i els equatorians ocupen la tercera posició (27.872). A continuació trobem els xinesos (22.632), dels bolivians (22.472), dels italians (20.363), dels colombians (18.657), dels peruans (16.072), dels francesos (13.413), i dels pakistanesos (11.797). Les dades del mes d’abril de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (56.425), seguits dels equatorians (34.809), dels romanesos (33.615), dels xinesos (21.548), dels colombians (20.833), dels bolivians (20.762), dels italians (20.196), dels peruans (17.206), dels francesos (13.529), dels argentins (12.466), dels pakistanesos (11.333), i dels alemanys (7.960).

No hay comentarios: