viernes, 29 de abril de 2011

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2011.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2011, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.573.300 persones, amb 2.430.000 ocupades i 1.143.200 aturades, mentre que 1.136.200 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.709.400, amb un descens trimestral de 19.700 i en sèrie interanual de 45.600 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del quatre trimestres anteriors que trencaren amb la dels increments que es venien produint des de feia molts trimestres.

Si comparem amb les dades del quart trimestre del 2010, la població activa estrangera ha disminuït en 30.200 persones i en sèrie interanual la disminució es de 101.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 12.800 persones sobre el trimestre anterior i ha augmentat en 156.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 75,87 %, més de 18 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,65 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha minvat un 0,32 %, mentre que el descens d’aquesta taxa de la població espanyola ha estat del 0,07 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona s’incrementa en un 0’28 %, i la de la població estrangera disminueix en un 1,41 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 31,99 %, es a dir més de 12,6 punts per sobre de l’espanyola (19,33 %). Durant el primer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 165.700 persones, i l’augment entre la població estrangera va ser de 47.900.

Durant el primer trimestre d’enguany, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 178.500 persones, i el d’estrangers ha estat de 78.000 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 113.200 persones, la població aturada s’apuja en 11.800 i la inactiva s’incrementa en 55.800, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 129.200 persones, la població aturada s’incrementa en 285.700, i la inactiva minva en 49.600 persones.

No hay comentarios: