viernes, 8 de abril de 2011

Acord entre el govern i el municipalisme català per a la realització d’informes d’integració.

Reprodueixo en aquesta entrada del blog, pel seu interès i actualitat, el text del protocol d’actuació subscrit el dia 6 per la Conselleria de benestar social i família, i la dues associacions municipalistes catalanes “per a la realització dels informes d’integració i adequació de l’habitatge que deriven de l’última reforma de la Llei d’estrangeria”

“Que la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració social, preveu dos supòsits en què l’emissió d’un informe recau sobre les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, els Ajuntaments:

- autorizacions de reagrument familiar: informe sobre l’adequació de l’habitatge (Art. 18.2), i
- autoritzacions per arrelament: informe sobre la integració social de l’ estranger (Art. 68.3).

Per tot això, i per virtut de llurs competències, les parts acorden establir un protocol d’actuació per a l’elaboració dels informes que s’esmenten a l’encapçalament, en base als següents:

ACORDS

1. El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ha d’emetre els informes preceptius que preveuen els articles 18.2 i 68.3 de la Llei orgànica 4/2000, i de la seva comunicació a l’Administració General de l’Estat.

2. Dins de la instrucció del procediment per a l’emissió de cada informe per part de la Generalitat, cal comptar amb un informe de l’ajuntament en el qual la persona estrangera sol•licitant de l’autorització de residència està empadronada. Aquests informes són preceptius i determinants (Art. 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú). La Generalitat haurà de motivar el seu informe si el sentit del mateix difereix de l’emès per l’Ajuntament (Arts. 54.1.c i 83.3 de la Llei 30/1992), i
notificar-lo a aquest.

3. Les responsabilitats de la Generalitat i dels ajuntaments en relació amb els informes s’entenen sense perjudici dels règims de dispensa, delegació, assistència i cooperació, i prestació supramunicipal regulades pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de normes de règim local.

4. L’activitat que implica la producció dels informes, així com la comunicació entre les Administracions responsables, s’ha de regir, amb preferència, pels criteris de tramitació electrònica previstos a les lleis del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost i 29/2010, de 3 d’agost i a la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny.

5. Un grup de treball de la Comissió Mixta Paritària Generalitat – Ens Locals, prevista a la Disposició Addicional, Cinquena de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, ha de fixar criteris comuns que inspirin decisions homogènies i no contradictòries en els informes dels ajuntaments així com en altres aspectes que impliquin funcions dels ajuntaments o de la Generalitat i que derivin de la legislació estatal d’estrangeria....”

No hay comentarios: