jueves, 20 de enero de 2011

La realitat de la immigració a Catalunya. Dades de la delegació del govern.

La Delegació del Govern a Catalunya ha publicat les dades sobre nombre de resolucions dictades en matèria d'estrangeria durant l'any 2010. Pel seu interès reprodueixo la nota de premsa.

Les Oficines d’Estrangers de Catalunya han resolt prop de 400.000 sol•licituds durant l’any 2010
18-01-2011
• El nombre total de resolucions ha estat de 390.417, xifra que representa un increment del 19’3% respecte l’any 2009, en què el nombre total de resolucions va ser de 327.233.
• Els tràmits relatius al reagrupament familiar continuen amb la tendència a la baixa que es va iniciar al 2009.
Entre els mesos de gener i desembre de 2010, les Oficines d’Estrangers de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona han rebut un total de 394.912 sol•licituds, xifra que suposa un increment del 28’9% amb respecte a l’any 2009. Aquest augment en el nombre de sol•licituds presentades davant les Oficines d’Estrangers catalanes és degut a que tots els ciutadans estrangers que es van acollir al procés de normalització de l’any 2005 per regularitzar la seva situació legal al país han renovat la documentació en el decurs de l’any 2010.

Sol•licituds 2009 2010
Barcelona 223.982 290.916 (29’8%)
Girona 34.789 46.552 (33’8%)
Lleida 16.338 18.338 (12’2%)
Tarragona 31.074 39.106 (25’8%)
TOTAL CATALUNYA 306.183 394.912 (28’9%)
RESOLUCIONS

El nombre total de sol•licituds que s’han resolt a Catalunya durant el 2010 ha estat de 390.417, metre que al 2009 va ser de 327.233.

Resolucions 2009 2010
Barcelona 232.661 287.416
Girona 45.739 45.385
Lleida 16.196 18.522
Tarragona 32.637 39.094
TOTAL CATALUNYA 327.233 390.417
A continuació es desglossen aquestes resolucions en relació als tràmits que més volum representen:

• RENOVACIONS

Les renovacions resoltes a Catalunya entre al 2010 han estat les següents:

Resolucions renovacions 2009 2010
Barcelona 120.534 125.346
Girona 23.932 22.994
Lleida 9.745 11.889
Tarragona 17.005 24.457
TOTAL CATALUNYA 171.216 184.686

D’aquestes xifres cal destacar el volum de renovacions resoltes corresponents al procés de normalització, que es va endegar l’any 2005 i que han estat ateses durant aquest any a les oficines d’estrangeria de les quatre províncies catalanes.

Renovació de les peticions de normalització de 2005
Barcelona 78.000
Girona 11.033
Lleida: 5.481
Tarragona 10.841
TOTAL CATALUNYA 105.355

• REAGRUPAMENT FAMILIAR

A Catalunya, durant el l’any 2010 s’han resolt 19.134 sol•licituds de reagrupament familiar. Si tenim present que al 2009 se’n van resoldre 23.936, observem que al total de Catalunya continua la tendència a la baixa que ja s’havia iniciat al 2009.


Resolucions reagrupament 2009 2010
Barcelona 15.900 13.049
Girona 3.008 2.733
Lleida 1.504 1.278
Tarragona 3.524 2.074
TOTAL CATALUNYA 23.936 19.134• CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS: ARRELAMENT

S’entén per circumstàncies excepcionals diferents àmbits d’estrangeria entre els quals el més comú és l’arrelament (altres casuístiques que es troben sota aquest epígraf, molt menys importants quantitativament, serien la violència de gènere o el perill per la pròpia seguretat).

El següent quadre recull les dades corresponents a aquest tràmit a Catalunya.

Resolucions arrelament 2009
2010
Barcelona 26.111 21.027
Girona 3.419 3.807
Lleida 1.341 1.606
Tarragona 2.666 3.288
TOTAL CATALUNYA 33.537 29.728


• CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS IMMIGRANTS

Els permisos inicials de treball de les persones estrangeres que desenvolupen la seva tasca a Catalunya és un tràmit que des de l’octubre de 2009 es gestiona de forma compartida amb la Generalitat de Catalunya: Les Oficines d’Estrangers s’encarreguen de gestionar-ne l’autorització de residència de la persona estrangera, i la Generalitat de Catalunya resol sobre l’obtenció del permís de treball.

El nombre total dels expedients de gestió compartida entre ambdues administracions en relació a la contractació de treballadors immigrants a Catalunya és el següent:

Contractació
Tràmits compartits 2010

Barcelona 21.697
Girona 2.163
Lleida 694
Tarragona 1.712
Total Catalunya 26.266

No hay comentarios: