jueves, 2 de diciembre de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dijous 2 de desembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.827.754, amb una disminució de 34.319 persones sobre el mes anterior. Aquesta disminució s’ha degut a la caiguda de l’afiliació en tots els règims, amb especial intensitat en el general (25.585) i en l’agrari (7.650). En el regim de treballadors autònoms es produeix un lleuger descens de 541persones, quedant ara en 199.978. La important disminució en el regim general guarda relació amb el fet que la disminució de tota la població (espanyola i estrangera) afiliada a la Seguretat Social en el sector de l’hostaleria ha estat de 65.987 persones.

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 234.960 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 35.590.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de novembre, i les de prestacions corresponents al mes d’octubre, que han estat publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dijous 2 de desembre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 606.326 (14,75 % del total). 196.114 són comunitaris i 410.212 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 56.020 i 13.260 persones, respectivament. En les dades del mes de novembre destaca negativament el creixement de l’atur entre les persones sense ocupació anterior (4,37 %, de 63.162 a 65.920), en el sector de l’agricultura (3,85 %, de 40.106 a 41.651) i en el dels serveis (3,34 %, de 299.076 a 309.053), i des del vessant positiu la lleugera disminució en el sector de la construcció (0,83 %, de 146.489 a 145.271).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 131.398 (23,27 % del total). 26.861 són comunitaris i 104.537 extracomunitaris, amb un increment interanual i mensual de 11.097 y 1.993 respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (65.892), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 34.324. El creixement de l’atur entre la població estrangera a Catalunya suposa el 15,0 % del total a Espanya el mes de novembre.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre de 2010: 421.481 amb un increment interanual del 8,7 %. 122.476 aturats són comunitaris i 299.005 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 14,40 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,46 % si es tracta de la prestació contributiva, del 18,56 % en cas de subsidi, 10,42 % en la renda activa d’inserció, i 1,62 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,04 % al 12,46 % (un descens del 11,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment del 16,89 al 18,56 % (un 9,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (18,56 %) supera els sis punts de diferència si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,46 %). Tanmateix, destaca l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,42 % del total dels perceptors i amb un increment del 47,5 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 46,8 % del estrangers comunitaris i el 37,8 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS i PRODI suposa el 53,2 i el 62,2 % respectivament.

Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 2.927.530, el 47 % reben prestacions contributives (augment d’un punts sobre el mes de setembre) i el 53 % prestacions assistencials (43 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 5 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 71,07 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 288,5 milions d’euros, un 11,2 % de la despesa total (disminució interanual del 5,6 %).

El 70,7 % de la despesa total de prestacions (2.573.514 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 61,8 % quan es tracta d’aturats estrangers (89,9 i 76,0 % en els mesos d’octubre del 2008 i 2009, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es situa per primera vegada en primer lloc (16,19), passant la de Madrid a la segona (16,09 %), València (5,01 %), Alacant (4,78 %), Múrcia (4,31 %), Almeria (3,81 %), Illes Balears (3,75 %), Màlaga (3,62 %), Girona (3,40 %) Tarragona (3,25 %), Castelló (2,67 %), i Saragossa (2,93 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (96.828, 22,97 %). Els romanesos mantenen la segona posició (59.076, 14,02 %), i els equatorians la tercera (47.247, 11,21 %). En quart lloc trobem els colombians (27.807, 6,60 %) i en cinquè els búlgars (12.585, 2,91 %).

No hay comentarios: