viernes, 29 de octubre de 2010

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2010.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2010, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.674.400 persones, amb 2.596.000 ocupades i 1.078.400 aturades, mentre que 1.0082.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.757.000, amb un descens en sèrie interanual de 19.800 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del primer i segon trimestre d’enguany que trencaren amb la dels increments que es venien produint des de fa molts trimestres.

Si comparem amb les dades del segon trimestre, la població activa estrangera ha crescut en 18.500 persones i en sèrie interanual la disminució es de 19.800. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en disminuït en 19.300 persones sobre el trimestre anterior i ha augmentat en 112.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 77,24 %, més de 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,66 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha crescut un 0,33 %, mentre que la disminució de la població espanyola ha estat del 0,08 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona s’incrementa en un 0’23 %, i la de la població estrangera en un 0,65 %.

La taxa d’atur és del 29,35 %, es a dir més de 11,5 punts per sobre de l’espanyola (17,98 %). Durant el primer trimestre la desocupació autòctona va disminuir en 43.800 persones, i l’estrangera en 27.000.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 56.200 persones, la població aturada s’apuja en 71.800 i la inactiva disminueix en 35.400. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 267.200 persones, la població aturada s’incrementa en 379.600, i la inactiva minva en 49.700 persones.

Segons aquestes dades, el 13,90 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el tercer trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 24.400 persones, i el d’estrangers ha estat de més de 45.500 en relació amb el trimestre anterior.

No hay comentarios: