jueves, 3 de junio de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de maig.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració ahir dimarts 2 de juny.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades ahir inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig ha estat de 1.883.568, amb 33.169 persones d’augment sobre el mes anterior i que manté la tendència positiva iniciada el mes de febrer. Aquest increment s’ha degut fonamentalment al produït en el règim general (26.509). D’altra banda, hem de fer especial esment del fet que, per tercera vegada consecutiva des del mes de juny de 2008, s’apuja el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms sobre el mes anterior, passant de 197.412 en el mes d’abril als actuals 198.891. Tret del regim especial de treballadors del carbó, tots els altres han experimentat increment de l’afiliació estrangera.

Durant el mes de maig el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 341.590, mentre que el d’estrangers es reduí en 33.685. Cal destacar que les dades publicades ahir són molt semblants a les del mes d’abril del 2009 (1.887.392).

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de maig, i les de prestacions corresponents al mes d’abril que van ser publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també ahir dimarts, 2 de juny.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 596.886 (14,67 % del total). 185.437 són comunitaris i 411.449 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual de 104.395 persones, però cal destacar el fet positiu de la disminució de 16.033 sobre el mes d’abril. En les dades del mes de maig destaca negativament el creixement de l’atur en les persones sense ocupació anterior (0,90 %, de 61.111 a 61.663)i des del vessant positiu la important disminució en el sector de la indústria (3,44 %, de 48.642 a 46.949).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 129.299 (22,49 % del total). 25.558 són comunitaris i 103.741 extracomunitaris, amb un increment interanual de 24.362 i una disminució mensual de 4.534. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (62.317), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 36.749.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’abril de 2010: 473.114 483.650, amb un increment interanual del 32,1 % i s’ha de destacar que s’ha produït una disminució de 10.536 perceptors de prestacions sobre el mes de març. 132.053 aturats són comunitaris i 341.061 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 15,04 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,91 % si es tracta de la prestació contributiva, del 19,37% en cas de subsidi, 8,52 % en la renda activa d’inserció, i 1,52 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’abril amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,18 al 12,91 % (un descens del 15,0 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 13,81 al 19,37 % (un 40,3 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (19,37 %) ha superat els sis punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,91 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 46,5 % del estrangers comunitaris i el 38,8 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 51,0 i el 58,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’abril un total de 3.145.020, el 47 % reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (44 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 4 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 77,19 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 323,3 milions d’euros, un 11,7 % de la despesa total (disminució interanual del 0,8 %).

El 72,0 % de la despesa total de prestacions (2.757.395 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 62,7 % quan es tracta d’aturats estrangers (89,3 i 84,3 % en els anys 2008 i 2009, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,31 %), seguida de Barcelona (15,57 %), València (5,62 %), Alacant (5,26 %), Múrcia (4,76 %), Illes Balears (3,75 %), Almeria (3,50 %), Màlaga (3,48 %), Girona (3,16 %), Tarragona (3,14 %), Las Palmas (3,04 %), i Saragossa (3,00 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (109.849, 23,22 %). Els romanesos mantenen la segona posició (61.679, 13,04 %), i els equatorians la tercera (57.860, 12,23 %). En quart lloc trobem els colombians (32.297, 6,83 %) i en cinquè els peruans (13.730, 2,90 %). Cal fer esment del fet que els aturats peruans ocupen el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels búlgars (13.487, 2,85 %) i dels italians (13.426, 2,84 %).

No hay comentarios: