martes, 22 de junio de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig de 2010.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui, dimarts 22 de juny, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de maig.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig, hi ha un total de 1.883.538 afiliats, dels quals 686.425 són comunitaris (393.393 homes i 293.032 dones), i 1.197.113 són extracomunitaris (660.228 homes i 536.885 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,76 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de 2009 era de 1.917.223. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 33.685 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment de l’afiliació en el regim general (26.529), que manté la línia positiva d’aquest any. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 207.074 del mes de maig de 2009 als actuals 198.891, i cal fer especial esment del fet que el mes de maig manté la línia positiva dels dos mesos anteriors que trencà la sèrie negativa del nombre d’afiliats autònoms.

Per règims, el 65,78 % pertany al general, el 9,73 % al règim de la llar familiar, el 13,61 % a l’agrari, el 10,56 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de maig de 2009 eren els següents: el 67,08 % pertanyien al general, el 9,12 % al règim de la llar familiar, el 12,69 % a l’agrari, el 10,80 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (417.230, 22,15 %), seguida de Madrid (398.627, 21,16 %), Andalusia (234.722, 12,46 %) i la Comunitat Valenciana (199.622, 10,60 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 8.995 persones, un 2,11 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (426.225, 22,23 % %), seguida de Madrid (408.750, 21,32 %), Andalusia (233.868, 12,20 %) i la Comunitat Valenciana (202.282, 10,55 %)

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 271.696 persones (21,93 %), de les quals 186.339 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 202.124 treballadors, un 16,31 % dels quals 139.077 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 180.647, un 14,58 %, dels quals 114.961 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 136.735 treballadors, un 11,04 % del total, dels quals 97.766 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (53.403, 26,85 %), del sector de l’hostaleria (39.002, 19,61 %), i del sector de la construcció (34.262, 17,23 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 25.010). El mes de maig de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 266.564, (20,73 %), de les quals 184.252 eren no comunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 223.307, un 17,36 %, dels quals 146.967 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.906, 24,58 %), i de la construcció (45.734, 22,09 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 33.944).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (289.884), i els marroquins es situen en la segona posició amb 231.681 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (176.566), seguits dels colombians amb 114.679, dels xinesos amb 79.732, dels bolivians amb 77.548, dels peruans amb 70.453, dels italians amb 63.694, i dels portuguesos amb 55.313. Les dades del mes de maig de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (264.420), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 248.304 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (202.849), seguits dels colombians amb 125.644, dels peruans amb 77.079, dels xinesos amb 72.682, dels bolivians amb 65.997, dels italians amb 65.078, i dels portuguesos amb 62.938.

3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 417.230, dels quals 113.777 són comunitaris i 303.453 són extracomunitaris.

Per règims, el 77,36 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,90 % en el de la llar familiar, el 4,04 % en l’agrari, el 9,50 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de maig de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 61.685 (19,11 %), dels quals 47.873 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.263 afiliats (16,81 %), dels quals 40.191 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 43.066, (13,34 %), dels quals 34.361 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.3035 afiliats (12,18 %), dels quals 30.839 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobem la indústria manufacturera, amb 37.922 (11,75 %), dels quals 26.692 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.803, 24,74 % del total), de l’hostaleria (7.735, 19,52 %) i de la construcció (5.392, 13,61 %). Les dades del mes de maig de 2.009 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 60.476 (18,14 %), dels quals 47.031 eren no comunitaris; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.592 afiliats (16,68 %), dels quals 41.290 eren no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció eren 51.645 (15,49) %), dels quals 41.155 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 40.349 (12,10 %), dels quals 30.854 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.087 afiliats (11,73 %), dels quals 30.854 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector de la construcció (7.167, 17,97 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.253, 23,20 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (57.887), seguits dels equatorians (34.757), dels romanesos (34.516), dels xinesos (22.030), dels bolivians (21.390), dels colombians (21.137), dels italians (20.614), dels peruans (17.280), dels francesos (13.712), dels argentins (12.740), dels pakistanesos (11.883), i dels alemanys (8.057). Les dades del mes de maig de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (61.688), seguits dels equatorians (39.705), dels romanesos (32.659), dels colombians (22.871), dels italians (20.726), dels xinesos (20.391), dels peruans (19.138), dels bolivians (18.869), dels francesos (14.174), dels argentins (13.506), dels pakistanesos (10.836), i dels portuguesos (8.241).

No hay comentarios: