miércoles, 26 de mayo de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril de 2010.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dimarts 25 d’abril, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril.
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril, hi ha un total de 1.850.369 afiliats, dels quals 673.880 són comunitaris (388.136 homes i 285.744 dones), i 1.176.489 són extracomunitaris (648.639 homes i 527.850 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,96 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2009 era de 1.887.392. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 36.960 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment de l’afiliació en el regim general (21.616), que manté la línia positiva d’aquest any. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 207.690 del mes d’abril de 2009 als actuals 197.412, i cal fer especial esment del fet que el mes d’abril manté la línia positiva del mes anterior que trencà la sèrie negativa del nombre d’afiliats autònoms.

Per règims, el 65,53 % pertany al general, el 9,83 % al règim de la llar familiar, el 13,65 % a l’agrari, el 10,67 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del d’abril de 2009 eren els següents: el 67,26 % pertanyien al general, el 9,26 % al règim de la llar familiar, el 12,17 % a l’agrari, l’11,00 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (408.191, 22,06 %), seguida de Madrid (395.149, 21,36 %), Andalusia (231.517, 12,51 %) i la Comunitat Valenciana (198.839, 10,75 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 10.852 persones, un 2,590 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (419.043, 22,20 %), seguida de Madrid (408.499, 21,64 %), Andalusia (2229.380, 12,15 %) i la Comunitat Valenciana (200.735, 10,64 %)

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 258.116 persones (21,29 %), de les quals 178.780 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 200.264 treballadors, un 16,52 % dels quals 137.764 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 177.171, un 14,61 %, dels quals 112.771 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 133.998 treballadors, un 11,05 % del total, dels quals 96.167 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (52.636, 26,66 %), del sector de l’hostaleria (38.277, 19,39 %),i del sector de la construcció (34.618, 17,54 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 25.326). El mes d’abril de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 254.853 persones (20,08 %), de les quals 178.360 eren no comunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 223.479, un 17,61 %, dels quals 147.202 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.454, 22,29 %), i de la construcció (47.496, 22,87 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 35.372).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (285.192), i els marroquins es situen en la segona posició amb 226.869 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (175.953), seguits dels colombians amb 113.645, dels xinesos amb 78.151, dels bolivians amb 75.266, dels peruans amb 69.931, dels italians amb 61.962, i dels portuguesos amb 55.222. Les dades del mes d’abril de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (258.141), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 242.004 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (202.878), seguits dels colombians amb 125.621, dels peruans amb 77.132, dels xinesos amb 72.148, dels bolivians amb 64.418, dels italians amb 63.674 i dels portuguesos amb 62.593.

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 408.191, dels quals 111.185 són comunitaris i 297.006 són extracomunitaris.

Per règims, el 77,44 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,99 % en el de la llar familiar, el 3,78 % en l’agrari, el 9,59 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’abril de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 58.420 (18,48 %), dels quals 45.647 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.789 afiliats (17,02 %), dels quals 39.839 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 42.379, 13,41 %), dels quals 33.651 són no comunitaris; ocupa el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.255 afiliats (12,10 %), dels quals 30.041 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobem la indústria manufacturera, amb 37.695 (11,92 %), dels quals 26.542 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.615, 24,57 % del total), de l’hostaleria (7.518, 19,22 %) i de la construcció (5.437, 13,90 %). Les dades del mes d’abril de 2.009 eren les següents: els afiliats en el sector de la construcció eren 51.353 (15,63) %), dels quals 40.882 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.540 afiliats (16,90 %), dels quals 41.260 eren no comunitaris; el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 57.591 (17,52 %), dels quals 45.172 eren no comunitaris; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 40.809 (12,42 %), dels quals 29.260 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.303 afiliats (11,66 %), dels quals 30.268 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector de la construcció (7.409, 18,64 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.127, 22,96 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (56.425), seguits dels equatorians (34.809), dels romanesos (33.615), dels xinesos (21.548), dels colombians (20.833), dels bolivians (20.762), dels italians (20.196), dels peruans (17.206), dels francesos (13.529), dels argentins (12.466), dels pakistanesos (11.333), i dels alemanys (7.960). Les dades del mes d’abril de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (60.409), seguits dels equatorians (39.852), dels romanesos (31.764), dels colombians (22.584), dels italians (20.498), dels xinesos (20.251), dels peruans (19.180), dels bolivians (18.471), dels francesos (14.062), dels argentins (13.285), dels pakistanesos (10.299), i dels portuguesos (8.231).

No hay comentarios: