domingo, 28 de febrero de 2010

SALT.

El Diari de Girona em va formular tres preguntes el passat divendres amb ocasió dels conflictes que han tingut lloc aquesta setmana en la localitat de Salt i dels que s’ha fet ressò tots els mitjans de comunicació.

La primera qüestió era la següent: S'esperava que poguessin tenir lloc a Salt uns enfrontaments i unes protestes com les viscudes aquesta setmana?

Al meu parer, la crisi econòmica ha tingut un impacte considerable sobre la població treballadora, tant autòctona com estrangera, i ha afectat a tots els treballadors, ja sia per compte aliè o per compte propi. La realitat social de Salt no pot escapolir-se d’aquesta difícil situació i qualsevol mínim conflicte, que en èpoques de creixement econòmic hauria passat pràcticament desapercebut , atia ara un conflicte que s’ha de tractar de apaivagar el més ràpidament possible.

A continuació en van demanar la meva opinió sobre quins són els problemes, conjunturals o estructurals, del municipi que han desembocat en aquesta situació.


Crec que els problemes de Salt són els comuns dels municipis amb un elevat índex d’atur i una dependència durant molt de temps del creixement del sector de la construcció. A més a més, s’han d’esmerçar molts recursos a gestionar la complexitat d’una vila que és la segona en percentatge de nouvinguts a tota Catalunya i es necessiten més recursos econòmics per a les polítiques socials. Salt és un mirall del què podria succeir en d’altres municipis catalans si no es gestionen els problemes amb rapidesa i serenor.

A l’últim, em demanaren el meu punt de vista sobres quines mesures serien les més adients per tal de reconduir el conflicte

“Poca fressa i molta endreça” es una dita catalana molt apropiada per a respondre aquesta pregunta. Salt gaudeix d’un teixit associatiu de qualitat que pot contribuir a gestionar adequadament els conflictes derivats de la situació de crisi, i evitar qualsevol manifestació d’actituds contràries a la convivència ciutadana, i totes les forces polítiques i socials hauran de fer un esforç per aconseguir que no es torni a parlar de Salt com s’ha fet aquesta setmana en els mitjans de comunicació. Que es parli de Salt, sí, però sempre com exemple de vila oberta a tothom.

Li desitjo, en aquest sentit, molta sort a la meva ex alumna de la Facultat de Dret de la UdG i ara alcaldessa Iolanda Pineda.

No hay comentarios: