martes, 23 de febrero de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener de 2010.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dimarts, 23 de febrer, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de gener.En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de gener, hi ha un total de 1.806.873, dels quals 656.821 són comunitaris (387,128 homes i 269.692 dones), i 1.150.053 són extracomunitaris (639.467 homes i 510.586.301 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 3,70 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener de 2009 era de 1.876.358. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 69.485 persones Cal destacar també com a dada significativa la molt important disminució de l’afiliació en el regim general (- 42.585), que continua la línia del cinc quatre mesos anteriors. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 216.814 del mes de gener de 2009 als actuals 195.750.

Per règims, el 64,65 % pertany al general, el 9,72 % al règim de la llar familiar, el 14,54 % a l’agrari, el 10,83 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de gener de 2009 eren els següents: el 65,51 % dels afiliats pertanyien al regim general, el 9,50 % al de la llar familiar, el 14,04 % a l’agrari, el 10,69 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de gener, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (395.674, 21,90 %), seguida de Madrid (389.221, 21,54 %), Andalusia (215.438, 11,92 %) i la Comunitat Valenciana (201.193, 11,13 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 24.732 persones, un 5,88 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (420.406, 22,41 %), seguida de Madrid (414.415, 22,09 %), Comunitat Valenciana (209.632, 11,17 %) i Andalusia (204.263, 10,89 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 233.464 persones (19,99 %), de les quals 163.820 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 199.616 treballadors, un 17,09 % dels quals 136.734 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 168.965, un 14,46 %, dels quals 107.566 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 131.987 treballadors, un 11,30 % del total, dels quals 95.268 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.423, 26,27 %), i la del sector de la construcció (36.128, 18,46 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 26.434). El mes de gener de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 240.819 persones (19,89 %), de les quals 168.401 eren no comunitaris, Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 204.184 treballadors, un 16,87 % dels quals 139.925 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupava a 185.112, un 15,29 %, dels quals 139.925 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.647, 26,13 %), i la del sector de la construcció (37.203, 18,83 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 27.213).
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (276.290), i els marroquins es situen en la segona posició amb 219.787 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (178.447), seguits dels colombians amb 112.139, dels xinesos amb 74.577, dels bolivians amb 70.065, dels peruans amb 69.918, dels italians amb 59.595, i dels portuguesos amb 57.015. Les dades del mes de gener de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers en nombre (238.888), i els romanesos ocupaven la segona posició amb 234.198 treballadors. Els equatorians es situaven en la tercera posició (215.481), seguits dels colombians amb 129.883, dels peruans amb 79.269, dels xinesos amb 70.140, dels portuguesos amb 65.951, dels italians amb 63.560, i dels bolivians amb 61.932.
3. La mitja del mes de gener d’afiliats estrangers a Catalunya és de 395.674, dels quals 107.739 són comunitaris i 287.935 són extracomunitaris.

Per règims, el 76,49 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,92 % en el de la llar familiar, el 4,74 % en l’agrari, el 9,72 % en el d’autònoms i el 0,13 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de gener de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.746 afiliats (17,43 %), dels quals 38.911 són no comunitaris; el segon lloc es per l’hostaleria, amb 51.096 (16,88 %), dels quals 40.368 són no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció són 40.606 (13,42 %), dels quals 32.023 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; ocupa el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 37.745 (12,47 %), dels quals 26.701 són no comunitaris; en cinquè lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.938 afiliats (12,20%), dels quals 29.117 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.288, 24,14 % del total), de l’hostaleria (7.090, 18,43 %) i de la construcció (5.725, 14,88 %). Les dades del mes de gener de 2.009 eren les següents: els afiliats en el sector de la construcció eren 53.238 (16,19) %), dels quals 42.834 eren no comunitaris, i ocupaven el segon lloc; el primer lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, 56.540 (17,20 %), dels quals 42.268 eren no comunitaris; el tercer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 52.041 (15,83 %), dels quals 41.726 eren no comunitaris; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 43.831 (13,33 %), dels quals 31.837 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.383 afiliats (12,28 %), dels quals 31.910 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector de la construcció (8.518, 20,78 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.038, 22,05 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (54.113), seguits dels equatorians (35.343), dels romanesos (32.501), dels colombians (20.504), dels xinesos (20.361), dels italians (19.468) dels bolivians (19.457), dels peruans (17.279), dels francesos (13.190), dels argentins (12.158), dels pakistanesos (10.679), i dels alemanys (7.717). Les dades del mes de gener de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (61.027), seguits dels equatorians (42.495), dels romanesos (29.932), dels colombians (23.071), dels italians (20.451), dels xinesos (19.890), dels peruans (19.573), dels bolivians (17.864), dels francesos (14.008), dels argentins (13.329), dels pakistanesos (10.536), i dels portuguesos (8.454).

No hay comentarios: