jueves, 10 de diciembre de 2009

La immigració i les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració el dimecres 2 de desembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades el dia 2 inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.863.344, amb un descens de 28.954 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït una important disminució d’afiliació en el general (23.081). També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 228.544 afiliats el mes de novembre del 2008 als actuals 199.209) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 169.692 a 174.890).

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 873.178, mentre que el d’estrangers es reduí en 131.947. Cal destacar que es tracta del tretzè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de novembre, i les de prestacions corresponents al mes de novembre, i que es van fer públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també el dimecres 2 de desembre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 551.306 (14,2 % del total). 177.432 són comunitaris i 373.874 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 177.432 i 22.079, respectivament.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 120.301 (21,8 % del total). 25.712 són comunitaris i 94.589 extracomunitaris, amb un increment interanual de 40.047, i mensual de 4.696. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (60.188), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 34.299.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre de 2009: 387.589, amb un increment interanual del 65,9 %. 108.786 aturats són comunitaris i 278.803 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,97 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,04 % si es tracta de la prestació contributiva, del 16,89 % en cas de subsidi, 7,06 % en la renda activa d’inserció, i 1,51 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades d’octubre amb les dels nou mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,12 al 14,04 %, i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 7,98 al 16,89 % (un 111,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (16,89 %) es superior en més de dos punts de percentatge al dels qui cobren la prestació contributiva (14,04 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

El mes d’octubre de l’any 2008 la distribució de la despesa dels beneficiaris estrangers per tipus de prestació era del 89,9 % (contributives), 9,0 % (subsidi), 0,6 (Renda Activa d’Inserció) i 0,5 % (subsidi agrari). Tot just un any després, el percentatge de la despesa de les prestacions contributives ha sofert un descens de 13 punts (76,0 %), mentre que el dedicat al subsidi ha crescut fins el 22,7.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 63,4 % del estrangers comunitaris i el 55,5 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 34,2 i el 41,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 2.773.978, el 57 % reben prestacions contributives i el 43 % prestacions assistencials (33 % subsidi, 6 % protecció del regim agrari, i 4 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 73,24 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 305.685 milions d’euros euros, un 11,5 % de la despesa total (increment interanual del 6,5 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,06 %), seguida de Barcelona (16,39 %), Alacant (4,95 %), València (4,90 %), Múrcia (4,21 %), Illes Balears (3,94 %), Girona (3,65 %), Málaga (3,52 %), Almeria (3,49 %), Tarragona (3,18 %), Las Palmas (3,14 %), i Saragossa (2,98 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (85.632, 22,09 % %) i els segueixen els equatorians (48.872, 12,61 %), els romanesos (48.140, 12,42 %), els colombians (27.397, 7,07 %) i els italians (11.576, 2,99 %). Cal fer esment del fet que els aturats italians passen a ocupar el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels portuguesos (11.355, 2,93 %).

No hay comentarios: