martes, 16 de junio de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes maig, fet públic el divendres dia 12, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (16.3, es a dir 0,2 punts més que el mes d’abril) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (77.3, es a dir 1.8 punts més que el mes d’abril), i dels problemes d’índole econòmica (48.8, 5.3 punts menys que en el baròmetre anterior). El segueixen el terrorisme (15.5, 0.5 punts menys que el mes anterior), l’habitatge (13.0), la inseguretat ciutadana (11.4), i “la classe política, els partits polítics” (10.1),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el quart lloc (2,9. Amb un descens de 0.1 punts sobre el baròmetre del mes d’abril), per darrera de l’atur (55.7, 2.8 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (22.7, 3.7 punts menys), i de “la classe política, els partits polítics” (3.49). Li segueixen “no sap” (2.3), "el govern, els polítics i els partits" (2.0), i el terrorisme (1.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al vuitè lloc (5.6, 0.6 punts més que en el baròmetre d’abril), per darrera dels problemes d’índole econòmica (39.9), l’atur (38.5), l’habitatge (11.1), "no contesta" (10.3), la inseguretat ciutadana (8.3) “no sap” (8.0) i les pensions (6.7).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins a l’onzè lloc (1.5, 0.4 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (28.8), els problemes d’índole econòmica (23.9), “no contesta” (10.3), "no sap" (8.0), les pensions (4.3), l’habitatge (4.3), la inseguretat ciutadana (2.5), l'educació (2.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.9), i les preocupacions i situacions personals (2.2).

Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (18.3 i 14.4) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades (20.0); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 25 i 34 anys (1.7). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.1), per davant de les persones amb estudis primaris (2.0).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers no qualificats, i els ocupador amb assalariats, alts funcionaris, alts executius i treballadors per compte propi, els que manifesten tant més preocupació general per la immigració (24.1 i 22.6 respectivament), com els que estan personalment més preocupats (2.6 i 2.2.).

Per status socioeconòmic, els obrers qualificats són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 19.2 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya, i també són els que consideren que és el problema principal (3.8). Tanmateix, són els que consideren que és el problema que els afecta més directament (1.9).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 16.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 21.8 en el cas dels votants del PP, el 21.4 pels que no tenien encara edat per poder votar, i el 17.5 pels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (7.5), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.1.

Cal destacar, com a novetat del darrer baròmetre, la incorporació de dues noves preguntes sobre la protecció que reben alguns col•lectius per part de l’Estat i quin hauria d’estar el més protegit. Pel que fa als immigrants, el 18.2 dels enquestat són del parer que reben molta protecció, un 38.6 bastant, el 27.1 poca, el 7.3 cap, el 8.0 manifesta que “no sap” i el 0.7 no contesta. Solament el 1.7 pensen que els immigrants haurien de ser el col•lectiu més protegit en primer lloc (la major part són del parer que aquest lloc l’hauria d’ocupar les persones grans que viuen soles).

No hay comentarios: