sábado, 7 de marzo de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de febrer. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de febrer, fet públic el dijous 5 de març, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però cada vegada menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (16.6, es a dir 2.7 punts menys que el mes de gener) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (75.2, es a dir 0.1 punts menys que el mes de gener), dels problemes d’índole econòmica (54.4, 2.5 punts més que en el baròmetre anterior), i el terrorisme (20.6, 1.6 punts menys que el mes anterior).El segueixen l’habitatge (11.6), la inseguretat ciutadana (11.0), “la classe política, els partits polítics” (9.3), i l’educació (5.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el tercer lloc (2.7, baixant 0.8 punt sobre el baròmetre del mes de gener), per darrera de l’atur (53.6, 0,7 punts més que en el baròmetre anterior), i dels problemes d’índole econòmica (25.9, 0.8 punts més); el segueixen “la classe política, els partits polítics” (2.7), i el terrorisme (2.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al onzè lloc (4.2, 2.4 punts menys que en el baròmetre de gener), per darrera dels problemes d’índole econòmica (45,7), l’atur (37.7), “no contesta” (9.3), l’habitatge (11.1), la inseguretat ciutadana (8.6), “no sap” (8.0), les pensions (5.6), la sanitat (4.8), el terrorisme (4.3) i les preocupacions i situacions personals (4.3). Amb la mateixa puntuació que la immigració es troben els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació i l’educació.

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al quinzè lloc (1.4, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera dels problemes d’índole econòmica (27.8), l’atur (27,3), “no contesta” (9.3), “no sap” (8.0), l’habitatge (3.8), les pensions (3.7), la inseguretat ciutadana (3.3), les preocupacions i situacions personals (2.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2,0), el terrorisme (1.4), la sanitat (1.4), l’educació (1.4), la classe política, els partits polítics (1.2) i els problemes d’índole social (1.1).

Hi ha una petita avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones amb relació als homes (16,9 i 16,3) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades (20,5); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 45 i 54 anys (1.7). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1,8).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers qualificats no agraris, i els comerciants i petits empresaris, els que manifesten més preocupació general per la immigració (21,9 i 21,6 respectivament), Els que estan personalment més preocupats són també els capatassos i obrers qualificats no agraris (3,4)

Els obrers no qualificats són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 20,7 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Els obrers qualificats són els que consideren que és el problema principal (3.4), i són els obrers no qualificats els que consideren que és el problema que els afecta més directament (2,0) .

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 16,6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 35,9 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (5,1), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.0.

No hay comentarios: