viernes, 20 de marzo de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui divendres les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels dos primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més
destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer, hi ha un total de 1.872.951 estrangers afiliats, dels quals 647.701 són comunitaris i 1.225.250 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 8,54 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de 2008 era de 2.047.942. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 174.991, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 278.931 persones.

Per règims, el 67,89 % pertany al general, el 9,19 % al règim de la llar familiar, el 11,34 % a l’agrari, l’11,28 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (418.514, 22,35 % %), seguida de Madrid (412.415, 22,02 %), Comunitat Valenciana (208.944, 11,16 %) i Andalusia (208.944, 10,99 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 36.095 persones, un 7,94 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos passen a ocupar la primera posició (244.741), i els marroquins es situen en la segona posició amb 237.834 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (210.363), seguits dels colombians amb 127.785, dels peruans amb 78.167, dels xinesos amb 70.278, dels portuguesos amb 65.312, dels italians amb 62.964, i dels bolivians amb 62.337.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 234.746, un 18,46 %, dels quals 157.652 són no comunitari (s’ha de fer especial esment del fet que, per primera vegada en molts mesos, s’ha incrementat l’afiliació en 1.664 persones), i en el de l’hostaleria (236.761, 18,46 % %), dels quals 168.737 son comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 143.363 treballadors, un 11,27 % del total, dels quals 106.051 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (52.102, 24,66 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (39.141), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (49.817, 23,58 %).

3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 418.514, dels quals 111.027 són comunitaris i 307.487 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 53.884 (16,44) %), dels quals 43.136 són no comunitaris, i ocupen el segon lloc (amb un increment de 646 afiliats); el primer lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, 55.639 (16,98 %), dels quals 41.412 són no comunitaris; el tercer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.046 (15,88 %), dels quals 41.412 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 42.884 (13,09 %), dels quals 30.939 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.651 afiliats (12,10 %), dels quals 31.209 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (8.985, 20,10 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (8.985, 22,32 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (60.810), seguits dels equatorians (41.500), dels romanesos (30.781), dels colombians (22.784), dels italians (20.317), dels xinesos (19.933), dels peruans (19.400), dels bolivians (17.959), dels francesos (13.933), dels argentins (13.182), dels pakistanesos (10.364), i dels portuguesos (8.470).

No hay comentarios: