domingo, 15 de febrero de 2009

Les preocupacions dels catalans.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO) sobre la valoració de govern, fet public el dia 13 de febrer, constata el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Catalunya

En el baròmetre del CEO es pregunta als enquestats quins són el principals problemes que té actualment Catalunya (possibilitat de més d’una resposta). La immigració es situa en tercer lloc (28,7) per darrera de l’atur i la precarietat laboral (55,4), i el funcionament de l’economia (29,7). El segueixen el sistema de finançament de Catalunya (14,3), l’accés a l’habitatge (11,3) i l’educació, cultura i investigació (11,3). Cal destacar que fa un any l’atur i la precarietat laboral solament havien estar esmentats per un 17,9, i el funcionament de l’economia per un 16,8. També ha crescut en més de 4 punts la preocupació per la immigració (24,6 en el baròmetre anterior).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Catalunya, la immigració es situa en el quart lloc (6,0), per darrera de l’atur i la precarietat laboral (20,3), del funcionament de l’economia (15,3) i de l’educació, cultura i investigació (6,5), i per davant de l’accés a l’habitatge (5,5) i del sistema de finançament de Catalunya (5,2).

La percepció negativa de bona part de la ciutadania sobre la situació actual es manifesta en el fet que un 91 % creu que ha empitjorat, o empitjorat molt, la situació de l’atur (63 i 28 %, respectivament). Pel que fa a la immigració la percepció majoritària també és negativa, perquè el 45 % creu que ha empitjorat i el 19 % que ha empitjorat molt.

2. També cal fer esment d’un altre estudi recent del CEO, del mes de gener, dedicat a la percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern català. Els enquestats són del parer que la lluita contra l’atur i la precarietat laboral hauria de ser l’actuació prioritària del govern (37,5) (possibilitat de tres respostes), així com també s’emfasitza la importància de millorar les polítiques socials (21,1), i la immigració es situada en primer lloc el 12,3. Però, quan es pregunta als ciutadans què és el que més els afecta en la seva vida quotidiana, la primera preocupació passa a ser el funcionament de la sanitat pública (7,88 sobre una escala del 0 al 10), mentre que la immigració es situa en 6,41, sorprenentment, al meu parer, per davant de la precarietat laboral (6,03) i l’atur (5,95).

En aquest estudi, i per concloure aquesta entrada del blog, cal destacar dues dades preocupants i que demostra que encara resta molt a fer en l’àmbit de les polítiques d’immigració i que per aquest motiu es desitjable que les mesures del nou pacte nacional per a la immigració a Catalunya es posin en marxa al més aviat possible: la primera resposta en percentatge a la pregunta de què es el que pitjor ha fet el govern en el darrer any és justament la política d’immigració (9,6), per davant de la millora del sistema educatiu (8,7) i de la insatisfacció amb la política (8,7). Quan es pregunta als enquestat si la immigració estrangera és més aviat beneficiosa o més aviat perjudicial per a Catalunya (i no podem oblidar el context econòmic i social en què es troba la societat catalana en el moment actual) un 43 % emfasitza el vessant negatiu, en front de un 30 % que valora els aspectes més positius, i de un 22,8 % que es manifesta neutral en aquesta pretesa polèmica.

No hay comentarios: