jueves, 12 de febrero de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener, fet públic avui dijous 12 de febrer, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però no a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (19.3, es a dir 0.2 punts menys que el mes de desembre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (75,3, es a dir 2,8 punts més que el mes de desembre), dels problemes d’índole econòmica (51,9, 2,7 punts menys que en el baròmetre anterior), i el terrorisme (22,2, 6,8 punts menys que el mes anterior).El segueixen l’habitatge (13,6), la inseguretat ciutadana (11.7), “la classe política, els partits polítics” (9.0), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3,9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el tercer lloc (3.5, baixant 1 punt sobre el baròmetre del mes de desembre), per darrera de l’atur (52,9, 5,9 punts més que en el baròmetre anterior), i dels problemes d’índole econòmica (25,1, 1,6 punts menys); el segueixen “la classe política, els partits polítics” (3,2), i el terrorisme (3,0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al setè lloc (6.4, 0,3 punts més que en el baròmetre de desembre), per darrera dels problemes d’índole econòmica (45,8), l’atur (36,6), l’habitatge (13,8), la inseguretat ciutadana (9.1), “no sap” (6,9) i les pensions (6,4). El segueixen “cap” (5.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.8), i l’educació (4,0).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al desè lloc (1.7, el mateix percentatge que en el baròmetre anterior), per darrera dels problemes d’índole econòmica (28,4), l’atur (27,2), “no sap” (6,9), “cap” (5.9), l’habitatge (4.6), les pensions (4.1), la inseguretat ciutadana (2.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2,5) i la inseguretat ciutadana (2.4).

Hi ha una petita avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes amb relació a les dones (19,5 i 19,2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys les més preocupades (22.3); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 25 i 34 anys (4,6). Pel nivell d’estudis, les persones sense estudis i amb nivell de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.1).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petits empresaris, i el personal administratiu, comercial i de serveis, els que manifesten més preocupació general per la immigració (26,3 i 24,3 respectivament), Els que estan personalment més preocupats són els obrers no qualificats (3,6)

Els assalariats no manuals (noves classes mitges) són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 7,2 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya i que els afecta. Tant les noves com les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) són les que consideren que és el problema principal (4,1), i son les velles classes mitges les que consideren que es els problema que els afecta més directament (2,3) .

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 19.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 25,0 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (4,1), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.7.Cal destacar també que dels enquestat que no tenien edat de votar, un 10,7 % són del parer que és el problema que els afecta més personalment

No hay comentarios: