viernes, 20 de febrero de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui divendres les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de gener.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i de gener de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més
destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de gener, hi ha un total de 1.876.358 estrangers afiliats, dels quals 638.498 són comunitaris i 1.237.861 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 6,2 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener de 2008 era de 2.000.102. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 123.744, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 275.422 persones.

Per règims, el 68,05 % pertany al general, el 9,10 % al règim de la llar familiar, el 11,04 % a l’agrari, l’11,56 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de gener, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (420.406, 22,41 %), seguida de Madrid (414.415, 22,09 %), Comunitat Valenciana (209.632, 11,17 %) i Andalusia (204.263, 10,89 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 26.590 persones, un 5,9 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (238.888), i els romanesos ocupen la segona posició amb 234.198 treballadors. Els equatorians es situen en la tercera posició (215.481), seguits dels colombians amb 129.883, dels peruans amb 79.269, dels xinesos amb 70.140, dels portuguesos amb 65.951, dels italians amb 63.560, i dels bolivians amb 61.932.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, ha entrat en vigor aquest mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 233.082, un 18,26 %, dels quals 157.652 són no comunitari, i en el de l’hostaleria (236.798, 18,55 % %), dels quals 170.562 son comunitaris i que passa a ocupar la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 146.466 treballadors, un 11,47 % del total, dels quals 109.124 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (55.110, 25,60 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (42.046), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.271, 23,19 %).

3. La mitja del mes de gener d’afiliats estrangers a Catalunya és de 420.406, dels quals 110-281 són comunitaris i 310.126 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 53.238 (16,19) %), dels quals 42.834 són no comunitaris, i ocupen el segon lloc; el primer lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, 56.540 (17,20 %), dels quals 42.268 són no comunitaris; el tercer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.041 (15,83 %), dels quals 41.726 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 43.831 (13,33 %), dels quals 31.837 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.383 afiliats (12,28 %), dels quals 31.910 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (8.518, 20,78 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.038, 22,05 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (61.027), seguits dels equatorians (42.495), dels romanesos (29.932), dels colombians (23.071), dels italians (20.451), dels xinesos (19.890), dels peruans (19.573), dels bolivians (17.864), dels francesos (14.008), dels argentins (13.329), dels pakistanesos (10.536), i dels portuguesos (8.454).

No hay comentarios: