jueves, 29 de mayo de 2008

El baròmetre del CIS del mes d’abril. Les preocupacions dels espanyols.

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat aquest matí l’avenç provisional de resultats del baròmetre corresponent al mes d’abril de 2008.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (26.1) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (52.0), els problemes d’índole econòmica (48.4), i el terrorisme (31.4), immediatament per davant de l’habitatge (25.6). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (12.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.2 ), i “la classe política, els partits polítics” (7.2). Cal fer especial esment del creixement de les preocupacions dels enquestats per l’atur i la situació econòmica (amb un increment de 6.2 i 9 punts, respectivament, sobre el mes de març). Aquesta preocupació es coherent amb el fet que les dues principals prioritats del nou govern espanyol haurien de ser, segons el baròmetre, la lluita contra l’atur i la precarietat laboral (67.8), i l’adopció de mesures contra la crisi econòmica (59.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupa el cinquè lloc (8.2), per darrera de l’atur (26.5), els problemes d’índole econòmica (25.7), el terrorisme (10.4) i l’habitatge (8.8); el segueixen la classe política i els partits polítics (3.2), “no sap” (3.2), la inseguretat ciutadana (2.8) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.1).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al sisè lloc (8.1), per darrera dels problemes d’índole econòmica (46.9), l’atur (24.2), l’habitatge (21.6), la inseguretat ciutadana (10.2), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (9.8); el segueixen “no sap” (7.8) i les pensions (7.2).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al desè lloc (2.1), per darrera dels problemes d’índole econòmica (30.9), l’atur (13.9), l’habitatge (10.7), “no sap” (7.8), “cap” (5.0), les pensions (4.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.1), la inseguretat ciutadana (3.1), i “no contesta” (2.2).

La immigració preocupa més als homes que a les dones (26.6 i 25.5, quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya), així com a les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys (28.5), però quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important es la de les persones compreses entre els 45 i 54 anys (4.3.). Pel nivell d’estudis, i a diferència del que succeïa el mes anterior, les persones amb estudis de FP i universitaris superiors són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (3.4 i 2.2, respectivament).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i el obrers qualificats no agraris, així com els obrers no qualificats (agraris i no agraris), els que manifesten més preocupació general per la immigració ( 33.6 i 32.3, respectivament). A més del primer col•lectiu esmentat (4.0), són els agricultors (ocupadors sense assalariats i membres de cooperatives) els que estan personalment més preocupats (3.7).


Les “noves classes mitges” (assalariats no manuals) són les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 27.8 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya i un 9.4 que és el problema principal. Però quan es pregunta quin es el problema principal de l’enquestat els obrer qualificats ocupen el primer lloc amb un 2.6.

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008 (i cal destacar que es tracta del primer baròmetre que ja menciona les darreres eleccions generals). Si en la primera resposta eren un 26.1 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 38.3 en el cas dels votants de CiU, i cal destacar també que aquesta preocupació la tenen el 33.3 de les persones que van votar en blanc. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants del Partit Popular els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (2.8), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 2.1.

No hay comentarios: