martes, 25 de septiembre de 2007

Sessió plenària del Parlament Europeu.

El Parlament Europeu debatrà, aquesta setmana, en sessió plenària, dos informes d’especial interès sobre la política d’immigració europea, i un tercer sobre la política europea d’educació i formació que també inclou referències d’indubtable interès sobre el fenomen migratori.

El primer document porta per títol “Informe sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países”.
En el document es destaca que la dimensió actual dels fenòmens migratoris supera la capacitat dels estats membres per abordar-los de forma individual, i que per aquest motiu és necessari adoptar un enfocament global i coherent de la immigració a escala europea. També em sembla important destacar que el Parlament valori positivament la immigració i retregui que el debat públic sobre aquest fenomen es plantegi únicament sobre les dificultats i els problemes.

Pel que fa a la important qüestió de les regularitzacions dels immigrants en situació irregular, el document recorda que es tracta d’una competència dels estats membres, i és del parer que la regularització massiva d’immigrants en situació irregular hauria de tenir un caràcter excepcional, atès que aquest tipus de mesures no solucionen els problemes reals. Tanmateix, em sembla important fer esment del fet que el Parlament demani que els estats membres facilitin un document de residència legal als estrangers que es troben en situació irregular mentre estiguin en aquesta situació.


El segon document, que també ha estat elaborat per la Comissió de Llibertats Civils, justícia i assumptes d’interior, porta per títol “Informe sobre el plan de política en materia de migración legal”. .

Del document considero important destacar que el parlament estima raonable que els estats membres mantinguin el dret sobirà de determinar el volum d’immigrants laborals que poden acceptar en els seus territoris, que manifesti el seu vist i plau amb la proposta de la sol•licitud única per a un permís combinat de treball i residència, i que doni el seu suport a la possibilitat que els antics immigrants tinguin preferència per obtenir un nou permís de residència per a una altra ocupació temporal.

El tercer document, elaborat per la Comissió de Cultura i Educació, porta per títol “Informe sobre eficiència y equidad en los sistemas europeos de educación y formación”, essent la seva tesi principal la necessitat d’introduir una cultura de l’avaluació en els sistemes d’educació i formació per tal de garantir un eficaç control del seu desenvolupament a llarg termini.

L’informe emfasitza la necessitat de posar en marxa, a partir de l’etapa preescolar, accions destinades a afavorir la integració dels nens que provenen de tercers països i que resideixen en el territori comunitari. Pel que fa als cicles d’educació primària i secundària, es demana que l’escola dediqui especial atenció als valors interculturals i l’educació per a la pau, que són elements característics de la identitat europea. Tanmateix, es demana que els estats dediquin especial atenció a la problemàtica educativa de les dones immigrants i que eliminin qualsevol forma de discriminació en l’accés al sistema educatiu.

No hay comentarios: