sábado, 30 de octubre de 2021

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2021

 

Segons les dades de l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2021   , fetes públiques per l'INE el dijous 28 d’octubre  , la població activa estrangera estava integrada per 3.124.900 persones, amb 2.445.600 ocupades i 679.300 aturades, mentre que 1.325.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.450.600, amb un descens trimestral de 11.100 i en sèrie interanual de 33.400 persones.

 

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

 

També cal fer esmen de l’adaptació de l’EPA al Reglament (UE) 2019/1700, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 d’octubre de 2019 i del Reglament (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019. Els canvis que suposa aquesta adaptació es van explicar en la nota de premsa on s’informava de les dades del primer trimestre d’enguany, posant en relleu que no s‘apreciaven canvis significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats.

 

Fetes aquestes precisions, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2021, la disminució de la població activa estrangera ha estat de 17.000 persones i en sèrie interanual de 12.000. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un increment de 249.200 persones sobre el trimestre anterior i de 559.900 en sèrie interanual.

 

La taxa d’activitat és del 70,21 %, 12,47 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,74 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un descens del 0,21 %, mentre que el creixement de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,66 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un augment del 1,45 %, i la de la població estrangera un 0,26 %.

 

La taxa d’atur de la població estrangera és del 21,74 %, es a dir 8,27 punts per sobre de l’espanyola (13,47 %). Durant el tercer trimestre del 2021 la desocupació autòctona va minvar en 60.100 persones, i la estrangera en 67.000.

 

Durant el tercer trimestre del 2021 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 309.400 persones, i el d’estrangers de 50.000.  En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 113.400 persones, la població aturada disminueix en 125.400 i la inactiva baixa en 21.400, mentre que la població ocupada espanyola experimenta un molt important creixement de 740.700 persones, la població aturada disminueix en 180.800, i la inactiva minva en 473.000 persones.

No hay comentarios: