sábado, 3 de octubre de 2020

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre.

 

En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social  fetes públiques el divendres, 2 d’octubre, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

  

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de setembre ha estat de 2.078.201, amb un augment de 15.330 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l’afiliació al règim general (13.758).  El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 360.497, i el del règim general és de 1.71.918.

  

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir en sèrie interanual en 447.062 persones, mentre que els descens del nombre d'estrangers va ser de 67.062. Tot això, conseqüència sens dubte de la dràstica caiguda de l’afiliació des de mitjans del mes de març a causa del greus problemes sanitaris, econòmics i social derivats de la Covid-19. Nogensmenys, les dades dels mesos  posterior són optimistes, compensant tot i que molt parcialment el descens de 947.896 persones afiliades que es va produir des del 12 de març fins el 30 d’abril, posant en relleu la nota de premsa del Ministeri, on s’informa de les dades,  que des del mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats ha crescut en 444.367 persones 

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 11,01 % del total de la població treballadora afiliada (18.876.389).

 

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de setembre  i de les prestacions per desocupació corresponents al mes d’agost, que han estat també publicades el divendres 2 d’octubre pel Ministeri  de Treball i Economia Social.

 

Les dades més destacats són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 528.418 (13,99  % del total, 3.776.485). 182.529 són de països UE i 345.889 de països no UE. S'ha produït un augment  mensual de 4.614 persones (el descens de l’atur ha estat de 26.329), i un creixement interanual de 162.495 (23,32 % del total 696.774). En les dades del mes de setembre destaca l‘augment entre les persones sense ocupació (3,04 %, sent l’atur de 82.281) i la disminució en el sector de l’agricultura (6,42 %, sent l’atur de 44.636).

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 103.828 (21,71 % del total, 478.201). 24.990 són de països UE i 78.838 de països no UE, amb un creixement mensual de 2874 persones (62,28 % del total, 4614), i un augment interanual de 31.877 (19,61  % del total, 162.495). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (65.577), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 10.176, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 14.075.

  

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 330.407, amb un augment mensual de 108.286 i una disminució interanual de 69.909. 104.308 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 226.099 al regim comunitari. A Catalunya,  el nombre ha estat de 51.940, amb un creixement mensual de 9.185 i descens interanual de 21.574.  11.293  contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 40.647 al regim comunitari

 

D) Cal fer especial esment que el nombre de persones incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)  a finals de setembre era d’un total de 728.709, dada que suposa una reducció d’un 80,29 % amb relació al nombre màxim assolit el 30 d’abril. Els ERTOS per força major eren 605.861, i els de causes ETOP 123.048.

 

 E) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes d’agost: 368.200, amb un augment interanual del 97,9 %. 155.010 aturats són de països UE i 213.190 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,51 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,02 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,51 % en cas de subsidi, 10,50 % en la renda activa d'inserció, i 5,04 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades d’agost amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment generalitzat de la població acollida a la prestació contributiva, dels perceptors de subsidi,  dels qui reben la renda activa d'inserció, i de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,79 al 15,02 % (un augment del 17,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 6,79 al 8,51 % (25,4 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (8,51 i 15,02 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 10,50 % del total dels perceptors, amb un augment del 11,5 %. interanual. De les dades del mes d’agost cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 75,3 % dels estrangers de països UE i el 73,7 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 24,7 i 26,3 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’agost, un total de 2.942.301, el 62 % reben prestacions contributives i el 35 % prestacions assistencials.

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 35,35 % (34,01 i 35,95 % els mesos d’agost de 2018 i 2019 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 300.391.000 euros, un 10,4 % de la despesa total (amb un augment del 14,3 % sobre l'any anterior).

 

El 78,4 % de la despesa total de prestacions (2.876.200 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 84,0 % en el cas dels aturats estrangers (77,3 i 77,5 % els mesos d’agost  de 2018 i 2019, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (16,04 %), per davant de la de Barcelona (13,25 %), Illes Balears (5,69 %), Màlaga (5,49 %), València (5,31 %), Las Palmas (5,31 %), Santa Cruz de Tenerife (4,82 %), Alacant (4,76 %), Almeria (4,47 %), i  Múrcia (3,41 %),

 

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (65.106, 17,68 % %), per davant dels romanesos (64.963,17,63 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (23.772, 6,46 %), per davant dels búlgars (14.108, 3,83 %) i dels anglesos (13.307, 3,61 %).

 

No hay comentarios: