domingo, 23 de febrero de 2014

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 20 de febrer les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes de gener.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de gener hi ha un total de 1.514.821 afiliats (53,60 % homes i 46,40 % dones), dels quals 581.369 són de països UE (308.463 homes i 272.906 dones), i 933.452 són de països no UE (503.614 homes i 429.838 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 5,34  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener de 2013 era de 1.600.355. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 85.534 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 26.794 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de la disminució de 1.666, i en sèrie interanual hem passat dels 213.435 del mes de gener de 2013 als actuals 222.312.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de gener d’enguany és la següent: el 85,08 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 14,68 % al d’autònoms, el 0,23 % al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (136.810 i 86.567, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (42.495 i 24.652), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (68.646 i 49.439).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència boliviana es majoritària (34.805), seguida de la romanesa (33.003) i paraguaiana (19.318).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de gener, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (337.457, 22,28 %), seguida de Madrid (327.278, 21,61 %), Andalusia (199.922, 13,20 %) i la Comunitat Valenciana (167.801, 11,08 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 13.565 persones, un 3,86. %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (351.022, 21,93 %), seguida de Madrid (347.571, 21,72 %), Andalusia (203.675, 12,73 %) i la Comunitat Valenciana (173.465, 10,84 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 15,23 i 16,76 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 196.147 persones (15,22 %), de les quals 129.415 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 164.281 treballadors, un 12,75 %, dels quals 105.733 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 92.999 treballadors, un 7,22 % del total, dels quals 58.167 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 84.912 afiliats, 6,59 %, dels quals 47.340 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 64.844 persones, un 5,03 %, dels quals 35.895 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.820, 31,41 %), del sector de l’hostaleria (43.150, 19,57 %), i del sector de la construcció (25.091, 11,29 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 17.847). El mes de gener de 2013 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 207.694 persones (15,02 %), de les quals 141.414 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 176.041 treballadors, un 12,73 %, dels quals 116.304 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 103.384 treballadors, un 7,48 % del total, dels quals 68.067 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 91.349 afiliats, 6,61 %, dels quals 52.903 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupa a 76.777 persones, un 5,55 %, dels quals 44.431 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.497, 30,69 %), del sector de l’hostaleria (42.411, 19,87 %), i del sector de la construcció (25.781, 12,08 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.399).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (244.025), i els marroquins es situen en la segona posició amb 184.678 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 87.690, quedant els equatorians en la quarta posició (81.074), per davant dels bolivians amb 67.728, dels colombians amb 59.426, dels italians amb 57.951, dels britànics amb 51.177, dels búlgars amb 48.190, i dels treballadors del Perú amb 40.288. Les dades del mes de gener de 2013 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (256.201), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 190.271 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (102.187), seguits, dels xinesos amb 86.346, dels bolivians amb 78.904, dels colombians amb 75.791, dels italians amb 56.678, dels peruans amb 51.394, dels búlgars amb 51.522, i dels treballadors del Regne Unit amb 50.496.

3. La mitja del mes de gener d’afiliats estrangers a Catalunya és de 337.457, dels quals 101.161 són de països UE i 236.296 de països no UE.

Per règims, el 85,41 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,45 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (28.931, 22.024 i 12.465,  respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (10.587, 3.782 i 3.777), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.382 i 2.242). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (9.728), seguida de la marroquina (3.059), i de l’equatoriana (2.576).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,45 i 14,18 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 45.192 (15,60 %), dels quals 35.152 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 44.964 afiliats (15,60 %,) dels quals 31.880 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 27.515 afiliats (9,62 %), dels quals 19.954 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.347 (9,83 %), dels quals 18.717 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 14.330 (4,97 %, sent la primera vegada que el percentatge d’afiliació es situa per sota del 5 %), dels quals 10.951són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.467, 27,62 % del total), de l’hostaleria (10.605, 21,75 %) i de la construcció (4.109, 8,43 %). Les dades del mes de gener de 2013 eren les següents: el primer lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 48.245 afiliats (15,50 %,) dels quals 33.982 eren de països no UE, i el segon a l’hostaleria, amb 47.216 (15,49 %), dels quals 37.134 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.916 afiliats (9,83 %), dels quals 23.163 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.004 (9,84 %), dels quals 22.465 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.044 (5,59 %), dels quals 13.078 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.315, 26,94 % del total), de l’hostaleria (9.844, 21,54 %) i de la construcció (4.118, 9,01 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (39.679), seguits dels romanesos (30.657), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.395). A continuació trobem els bolivians (19.414), els italians (18.664), els equatorians (15.996), els colombians (11.512), els pakistanesos (12.937), els francesos (12.514), i els peruans (11.250).Les dades del mes de gener de 2013 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (41.113), seguits dels romanesos (31.172), i els xinesos ocupaven la tercera posició (22.746). A continuació trobàvem els bolivians (21.742), els equatorians (19.374), els italians (18.396), els colombians (14.162), els peruans (13.263), els pakistanesos (12.235), i els francesos (12.519).No hay comentarios: