martes, 26 de junio de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig.

1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar el dijous 21 de juny les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents almes de maig.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig hi ha un total de 1.739.843  afiliats (54,58 % homes i 45,42 % dones), dels quals 658.823 són de països UE (360.633 homes i 298.190 dones), i 1.081.019 són de països no UE (589.025 homes i 491.994 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 5,61 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de 2011 era de 1.843.344. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 103.501 persones. Cal destacar l’increment de l’afiliació en el regim general en 43.021 persones (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i l’augment es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics).  Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment  mensual de 3.074 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 206.191 del mes de maig de 2011 als actuals 215.050. Hi ha una dada que mereix especial atenció i que s’haurà de seguir amb molta atenció en els propers mesos per tal de conèixer l’abast reial del canvi en la normativa laboral i de Seguretat Social del personal al servei de la llar familiar: la disminució de 14.887 persones amb relació al mes d’abril.  

En les dades estatals del mes de febrer no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de maig és la següent: el 81,64 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 5,68 % al règim de la llar familiar, el 12,36 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó.   

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (155.849 i 107.372, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (37.865 i 23.952), dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (80.275 i 75.472), i dels bolivians, romanesos i paraguaians en el de la llar familiar, també amb els criteris anteriors (18.781, 9.926 i 7.848). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (18.727), seguida de la romanesa (9.749) i paraguaiana (7.676).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (382.930, 22,01 %), seguida de Madrid (363.214, 20,88 %), Andalusia (227.633, 13,08 %) i la Comunitat Valenciana (179.989, 10,35 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 23.192 persones, un 5,71 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (406.122, 22,03 %), seguida de Madrid (386.775, 20,98 %), Andalusia (230.943, 12,53 %) i la Comunitat Valenciana (196.386, 10,65 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (sense tenir en consideració les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 256.885 persones (18,08 %), de les quals 172.105 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 187.342 treballadors, un 13,19 %, dels quals 125.130 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 116.267 treballadors, un 8,19 % del total, dels quals 77.752 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 102.715 persones, un 7,23 %, dels quals 60.782 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (63.996, 29,76 %), del sector de l’hostaleria (43.231, 20,10 %), i del sector de la construcció (28.703, 13,35 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.567). El mes de maig de 2011 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 269.973 persones (22,80 %), de les quals 182.776 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 197.744 treballadors, un 16,70 %, dels quals 133.091 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 144.284, un 12,18 %, dels quals 88.324 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 130.484 treballadors, un 11,02 % del total, dels quals 90.277 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (58.522, 28,38 %), del sector de l’hostaleria (41.287, 20,02 %), i del sector de la construcció (31.081, 15,07 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.209).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (279.922), i els marroquins es situen en la segona posició amb 209.877 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (117.762), seguits dels colombians amb 86.964, dels xinesos amb 86.885, dels bolivians amb 80.653, dels italians amb 62.626, dels peruans amb 57.279, dels búlgars amb 56.340, i del treballadors del Regne Unit amb 54.927. Les dades del mes de maig de 2011eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (302.502), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 222.560 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (146.913), seguits dels colombians amb 102.280, dels xinesos amb 84.319, dels bolivians amb 82.992, dels peruans amb 65.780, dels italians amb 64.310, i dels búlgars amb 56.219.

3. La mitja del mes de maig de 2012 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 382.930, dels quals 110.368 són de països UE i 272.562 de països no UE.

Per règims, el 82,57 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 5,39 % en el de la llar familiar, el 11,83 % en el d’autònoms i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (36.606, 25.266 i 18.305,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (9.074, 3.610 i 3.269), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.656 i 3.959), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (5.517 i 1.600). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (4.495), seguida de l’equatoriana (1.197), i de la marroquina (1.212).

En el règim general de Seguretat Social (sense tenir en consideració les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 59.312 (18,76 %), dels quals 45.969 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.622 afiliats (16,01 %), dels quals 36.650 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 33.394 afiliats (10,56 %), dels quals 25.033 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 32.945 (10,42 %), dels quals 22.405 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 22.709 (per tercera vegada el percentatge es situa per sota del 8 %, el 7,18 %), dels quals 17.703 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.119, 26,75 % del total), de l’hostaleria (9.658, 21,32 %) i de la construcció (4.551, 16,04 %). Les dades del mes de maig de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 62.026 (20,18 %), dels quals 48.098 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.876 afiliats (17,20 %), dels quals 38.260 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.973 afiliats (12,35 %), dels quals 29.165 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 35.904 (11,68 %), dels quals 24.839 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.077 (10,44 %), dels quals 25.270 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.138, 26,06 % del total), de l’hostaleria (8.828, 20,65 %) i de la construcció (4.950, 11,58 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (47.992), seguits dels romanesos (34.092), i els xinesos ocupen per tercera vegada la tercera posició (23.095). A continuació trobem els equatorians (22.185), els bolivians (22.068), els italians (19.823), els colombians (16.234), els peruans (14.094), els francesos (13.258), i els pakistanesos (12.549). Les dades del mes de maig de2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (52.829), seguits dels romanesos (36.209), i els equatorians ocupaven la tercera posició (27.747). A continuació trobàvem els xinesos (22.851), els bolivians (22.816), els italians (20.771), els colombians (18.895), els peruans (16.159), els francesos (13.582), i els pakistanesos (12.338).


No hay comentarios: