martes, 3 de abril de 2012

La immigració i les dades d'atur a la Seguretat Social del mes de març.

En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques avui, dimarts 3 d’abril, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març ha estat de 1.690.706, amb un augment de 9.158 persones sobre el mes anterior. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït un increment de l’afiliació, essent en l’actualitat un total de 209.304 afiliats, que es situa en la mateixa línia que l’augment de l’afiliació total de la població autònoma (3.050.798, amb un augment mensual de 4.867 afiliacions).

Durant el mes de març el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 490.224 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 86.732.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de març de 2012 , i les de prestacions corresponents al mes de febrer, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 655.249 (13,79 % del total). 203.423 són de països UE i 451.826 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 338 persones, i un increment interanual de 12.356 (2,96 % del total). En les dades del mes de març destaca el creixement de l’atur en l’agricultura (3,14 %, l’atur és de 49.289 persones), i en la població sense ocupació anterior (3,40 %, l’atur és de 78.067 persones).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 142.969 (22,40 % del total). 26.461 són de països UE i 116.508 de països no UE, amb un descens mensual de 1.835 persones, i un increment interanual de 1.115 (4,13 % del total), respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (72.548), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 34.784.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de febrer: 383.448, amb un descens interanual del 12,0 %. 126.052 aturats són de països UE i 257.436 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,69 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,85 % si es tracta de la prestació contributiva, del 14,58 % en cas de subsidi, 14,21 % en la renda activa d’inserció, i 1,91 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,57 % al 11,85 % (un descens del 5,7 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 18,46 al 14,58 % (un 21,0 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (14,58 %) depassa 2,73 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (11,85 %). Tanmateix, destaca especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 14,21 % del total dels perceptors i amb un increment del 23,0 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 49,1 % del estrangers de països UE i el 41,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS, PRODI i PREPARA, suposa el 50,9 i el 58,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer , un total de 3.023.142, el 47 % reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (41 % subsidi, 7 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 58,50 % (80,55 i 69,03 % els mesos de febrer de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 279,1 milions d’euros, un 10,3 % de la despesa total (disminució interanual del 9,6 %).

El 71,6 % de la despesa total de prestacions (2.720.905 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 87,4 % quan es tracta d’aturats estrangers (88,4 i 89,7 % en els mesos de gener de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid torna a ocupar el primer lloc (16,19 %), per davant de les de Barcelona (15,63 %), Illes Balears (5,23 %), València (4,83 %), Alacant (4,58 %), Murcia (3,82 %), Tarragona (3,66 %), Málaga (3,65 %), Girona (3,69 %), Almeria (2,73 %), Saragossa (2,71 %), i Castelló (2,58 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (75.966, 19,81, %). Els romanesos mantenen la segona posició (61.238, 15,97 %), i els equatorians la tercera (36.046, 9,40 %). En quart lloc trobem els colombians (23.619, 6,16 %), en cinquè els búlgars (13.918, 3,63 %), i en sisè els italians (12.300, 3,21 %).

No hay comentarios: