viernes, 20 de abril de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març.

1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar ahir dijous, 19 d’abril, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de març.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col•lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de març hi ha un total de 1.690.728 afiliats (54,98 % homes i 45,02 % dones), dels quals 635.755 són de països UE (353.785 homes i 281.970 dones), i 1.054.973 són de països no UE (575.728 homes i 479.245 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,88 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de març de 2011 era de 1.777.438. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 86.710 persones. Cal destacar l’increment de l’afiliació en el regim general en 26.328 persones (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i l’augment es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment mensual de 1.946 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 200.182 del mes de març de 2011 als actuals 209.304. Hi ha una dada que mereix especial atenció i que s’haurà de seguir amb molta atenció en els propers mesos per tal de conèixer l’abast reial del canvi en la normativa laboral i de Seguretat Social del personal al servei de la llar familiar: la disminució de 20.491 persones amb relació al mes de febrer.

En les dades estatals del mes de febrer no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja torna a aparèixer aquesta distribució: el 79,62 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 7,68 % al règim de la llar familiar, el 12,38 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (153.035 i 104.946, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (37.084 i 23.380), dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (78.510 i 71.650), i dels bolivians, romanesos i paraguaians en el de la llar familiar, també amb els criteris anteriors (24.298, 12.575 i 10.480). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (11.302), seguida de la romanesa (5.509) i paraguaiana (4.468).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de març, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (370.229, 21,90 %), seguida de Madrid (363.086, 21,48 %), Andalusia (219.463, 12,98 %) i la Comunitat Valenciana (180.548, 10,68 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 20.561 persones, un 5,26 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (390.790, 21,99 %), seguida de Madrid (384.812, 21,65 %), Andalusia (217.441, 12,23 %) i la Comunitat Valenciana (192.489, 10,83 %)

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 230.957 persones (17,16 %), de les quals 158.018 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 185.819 treballadors, un 13,80 %, dels quals 124.189 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 115.042 treballadors, un 8,55 % del total, dels quals 77.641 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 105.319 persones, un 7,82 %, dels quals 62.558 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.852, 29,55 %), del sector de l’hostaleria (41.227, 19,70 %), i del sector de la construcció (28.626, 13,68 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.536). El mes de març de 2011 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava la primera posició amb 239.640 persones (20,94 %), de les quals 165.657 eren de països no UE, Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 194.008 treballadors, un 16,95 %, dels quals 130.783 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 149.526, un 13,06 %, dels quals 92.636 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 127.393 treballadors, un 11,13 % del total, dels quals 89.024 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (56.187, 28,07 %), del sector de l’hostaleria (39.317, 19,64 %), i del sector de la construcció (30.900, 15,44 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.153)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (273.149), i els marroquins es situen en la segona posició amb 202.902 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (117.759), seguits dels colombians amb 86.426, dels xinesos amb 85.461, dels bolivians amb 76.009, dels italians amb 59.510, dels peruans amb 57.688, dels búlgars amb 53.640, i del treballadors del Regne Unit amb 51.212. Les dades del mes de març de 2011 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (289.344), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 212.890 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (147.655), seguits dels colombians amb 100.975, dels xinesos amb 81.974, dels bolivians amb 80.371, dels peruans amb 65.444, dels italians amb 60.600, i dels búlgars amb 53.092.

3. La mitja del mes de març de 2012 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 370.229, dels quals 106.324 són de països UE i 263.905 de països no UE.

Per règims, el 80,54 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 7,33 % en el de la llar familiar, el 11,93 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (35.436, 24.438 i 18.598, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (8.904, 3.535 i 3.289), dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.808 i 3.728), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (7.019 i 2.105). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (2.523), seguida de la marroquina (701) i equatoriana (683).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 51.936 (17,42 %), dels quals 40.864 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.554 afiliats (16,62 %), dels quals 35.826 són de països no UE; el tercer lloc és per a la indústria manufacturera, amb 33.288 (11,16 %), dels quals 22.746 són de països no UE, i el quart per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 33.065 afiliats (11,09 %), dels quals 24.837 son de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.643 (per primera vegada el percentatge es situa per sota del 8 %, el 7,93 %), dels quals 18.427 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.725, 26,55 % del total), de l’hostaleria (9.237, 20,92 %) i de la construcció (4.563, 10,33 %). Les dades del mes de març de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 53.782 (18,13 %), dels quals 42.262 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 51.430 afiliats (17,34 %), dels quals 37.255 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.834 afiliats (12,42 %), dels quals 28.411 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 36.109 (12,17 %), dels quals 25.010 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 34.332 (11,57 %), dels quals 27.189 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.630, 25,73 % del total), de l’hostaleria (8.339, 20,18 %) i de la construcció (4.905, 11,87 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.849), seguits dels romanesos (32.854), i xinesos ocupen per primera vegada la tercera posició (22.746). A continuació trobem els equatorians (22.525), els bolivians (20.786), els italians (19.336), els colombians (15.951), els peruans (14.201), els francesos (12.927), i els pakistanesos (11.973). Les dades del mes de març de 2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (51.003), seguits dels romanesos (34.464), i els equatorians ocupaven la tercera posició (28.086). A continuació trobàvem els xinesos (22.431), els bolivians (22.159), els italians (19.930), els colombians (18.499), els peruans (16.050), els francesos (13.185), i els pakistanesos (11.661).

No hay comentarios: