jueves, 1 de septiembre de 2011

RMI. Una comparació entre el projecte de Decret i el text finalment aprovat (Decret 384/2011 de 30 d’agost)Aquestes són les modificacions les modificacions introduïdes en el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1977, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, que entra avui en vigor, sobre el projecte de Decret t tramés al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya el 21 de juliol per a l’emissió del seu Dictamen.

1. Projecte. Introducció. Primer paràgraf, línia 2. Diu “recolzament adequat”. Decret. Diu “suport adequat”.

2. Decret. Introducció. Sisè paràgraf. S’ha afegit al final “en virtut de les competències atribuïdes per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya”.

3. Projecte. Article 1. Citació del “Decret-llei 1/2010”•. Decret: desapareix aquesta referència normativa.

4. Decret. Article 4.1 b). S’ha afegit un paràgraf final: “No computen com a absències que interrompen la continuïtat de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades a l'òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos”.

5. Projecte. Article 4.1 e) (i d’altres articles). Diu “durant els dotze mesos anteriors”. Decret. Diu “Durant els 12 mesos anteriors”.

6. Decret. Article 4.1 e). S’ha afegit un paràgraf final: “En el supòsit de dones que pateixen violència masclista o que superen una situació de violència masclista i que compleixen els requisits exigits a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, s'han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de cada dona, i no es computen en aquests casos les rendes o els ingressos d'altres membres de la unitat familiar que conviuen amb ella”.

7. Projecte. Article 4.1 g). Diu: “dificultats d’inserció social i laboral”. Decret. Diu: “dificultats d’inserció social i laborals afegides”

8. Projecte. Article 4.2 h), primer paràgraf. Diu: “que no acreditin una dificultat social afegida”. Decret. Diu: “que no acreditin una dificultat social o de inserció laboral afegides”.

9. Projecte. Article 4.2 h), segon paràgraf. Diu: “En aquests casos, es podria accedir a l’RMI un cop passats sis mesos des que es va exhaurir la prestació, subsidi o ajut derivat de la situació d’atur, sempre i quan quedi acreditada una situació social afegida”.

Decret. Desapareix aquest paràgraf.

10. Projecte. Article 5 i). Diu: “Romandre de forma permanent..”. Decret. Diu: “Romandre de manera permanent...”.

11. Projecte. Article 9.5. Diu “els criteris de prelació dels expedients”. Decret. Diu: “els criteris objectius i no discrecionals dels expedients”.

12. Projecte. Article 14. Diu: “Aquests ensenyaments contemplen ...”. Decret diu: “Aquests ensenyaments preveuen...”.

13. Projecte. Disposició addicional primera. Diu “la quantia establerta a l’article 16.2 del present Decret serà d’aplicació als expedientes de l’RMI que es trobin vigents en el moment de la seva entrada en vigor, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de l’entrada en vigor d’aquest Decret”.

Decret. Diu: “La quantia que estableix l'article 16.2 d'aquest Decret serà d'aplicació als expedients de l'RMI que es trobin vigents en el moment de la seva entrada en vigor i que s'hagin d'abonar a partir de l'1 de setembre de 2011”.

14. Projecte. Disposició addicional segona. Diu: “Els expedients de l’RMI que es trobin vigents i que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presentin la circumstància prevista al seu article 4.2, apartat h), hauran de ser revisats per part de l’òrgan competent, als efectes de la seva actualització”.

Decret. Diu. “Els expedients de l'RMI que es trobin vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret seran revisats per part de l'òrgan competent en el moment d'avaluar la possible pròrroga de la prestació, als efectes de comprovar el compliment dels requisits establerts en aquest Decret”.

No hay comentarios: