viernes, 29 de julio de 2011

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2011.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2011, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.574.900 persones, amb 2.435.700 ocupades i 1.139.200 aturades, mentre que 1.085.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.660.800, amb un descens trimestral de 48.600 i en sèrie interanual de 92.700 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del cinc trimestres anteriors que trencaren amb la dels increments que es venien produint des de feia molts trimestres.

Si comparem amb les dades del primer trimestre, la població activa estrangera ha crescut en 1.700 persones i en sèrie interanual la disminució es de 81.000. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha augmentat en 73.200 persones sobre el trimestre anterior i en 106.100 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 76,70 %, més de 18,87 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,84 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha augmentat un 0,83 %, mentre que el creixement d’aquesta taxa de la població espanyola ha estat del 0,19 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona s’incrementa en un 0’10 %, i la de la població estrangera disminueix en un 0,21 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 31,87 %, es a dir 12,98 punts per sobre de l’espanyola (18,89 %). Durant el segon trimestre la desocupació autòctona va minvar en 72.500 persones, i entre la població estrangera la disminució va ser de 4.000.

Durant el segon trimestre d’enguany, cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un creixement de 145.700 persones, i el d’estrangers ha estat de 5.700 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 114.800 persones, la població aturada s’apuja en 33.800 i la inactiva s’incrementa en 11.700, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 59.000 persones, la població aturada s’incrementa en 154.400, i la inactiva minva en 10.700 persones.

No hay comentarios: