sábado, 26 de marzo de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà dimarts, 22 de març, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi ha un total de 1.769.773 afiliats, dels quals 653.279 són de països UE (379.183 homes i 274.096 dones), i 1.116.494 són de països no UE (619.034 homes i 497.460 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,65 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de 2010 era de 1.817.985. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 48.212 persones Cal destacar la lleugera recuperació de l’afiliació en el regim general desprès de sis mesos de davallada (2.509) i la caiguda del regim agrari (11.670). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 194.963 del mes de febrer de 2010 als actuals 197.992.

Per règims, el 64,13 % pertany al general, el 10,10 % al règim de la llar familiar, el 14,30 % a l’agrari, el 11,19 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de febrer de 2010 eren els següents: el 64,85 % pertanyien al general, el 9,77 % al règim de la llar familiar, el 14,36 % a l’agrari, el 10,72 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,04% al del carbó.


Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (162.603 i 115.168, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (32.638 i 21.535), dels romanesos i marroquins en l’agrari (85.453 i 72.274), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (35.209 i 18.619).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (389.597, 22,01 %), seguida de Madrid (384.046, 21,70 %), Andalusia (212.803, 12,02 %) i la Comunitat Valenciana (194.007, 10,96 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 8.552 persones, un 2,15 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (398.148, 21,90 %), seguida de Madrid (391.296, 21,52 %), Andalusia (218.909, 12,04 %) i la Comunitat Valenciana (199.764, 10,99 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 232.586 persones (20,49 %), de les quals 161.585 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 194.356 treballadors, un 17,12 %, dels quals 131.084 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 149.774, un 13,20 %, dels quals 93.323 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 126.765 treballadors, un 11,17 % del total, dels quals 89.033 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.420, 27,99 %), del sector de l’hostaleria (38.873, 19,63 %), i del sector de la construcció (30.659, 15,49 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.028). El mes de febrer de 2010 les dades eren les següents: l’hostaleria ocupava la primera posició amb 235.634 persones (19,99 %), de les quals 165.005 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 198.550 treballadors, un 16,84 % dels quals 136.215 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupava a 175.110, un 14,85 %, dels quals 101.119 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 132.187 treballadors, un 11,21 % del total, dels quals 95.156 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.452, 26,39 %), del sector de l’hostaleria (36.816, 18,88 %),i del sector de la construcció (35.396, 18,16 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.954).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (285.913), i els marroquins es situen en la segona posició amb 212.649 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (149.761), seguits dels colombians amb 101.203, dels xinesos amb 80.942, dels bolivians amb 79.508, dels peruans amb 65.572, dels italians amb 59.749, i dels búlgars amb 52.560. Les dades del mes de febrer de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (280.316), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 221.682 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (177.339), seguits dels colombians amb 112.091, dels xinesos amb 75.424, dels bolivians amb 71.478, dels peruans amb 69.710, dels italians amb 59.934, i dels portuguesos amb 57.167.

3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 389.597, dels quals 109.146 són de països UE i 280.451 de països no UE.

Per règims, el 75,67 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,21 % en el de la llar familiar, el 4,47 % en l’agrari, el 10,49 % en el d’autònoms i el 0,16 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de febrer de 2010 eren els següents: el 76,76 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,95 % en el de la llar familiar, el 4,47 % en l’agrari, el 9,64 % en el d’autònoms i el 0,17 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (40.567, 25.856 i 23.713, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.696, 3.485 i 3.195), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.262 i 4.121), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.728 i 3.759).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.048 (17,66 %), dels quals 41.027 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 51.481 afiliats (17,46 %), dels quals 37.333 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.768 afiliats (12,47 %), dels quals 28.449 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 36.014 (12,22 %), dels quals 24.963 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 34.707 (11,77 %), dels quals 27.486 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.474, 25,63 % del total), de l’hostaleria (8.239, 20,16 %) i de la construcció (4.854, 11,88 %). Les dades del mes de febrer de 2010 eren les següents: en el règim general de Seguretat Social, el primer lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.539 afiliats (17,19 %), dels quals 38.822 eren de països no UE; el segon lloc era per a l’hostaleria, amb 51.808 (16,95 %), dels quals 40.867 eren de països no UE; els afiliats en el sector de la construcció eren 41.747 (13,66 %), dels quals 32.926 eren extracomunitaris, i ocupaven el tercer lloc; ocupava el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 38.003 (12,43 %), dels quals 26.876 eren de països no UE; en cinquè lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.446 afiliats (12,25 %), dels quals 29.461 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.300, 24,22 % del total), de l’hostaleria (7.159, 18,65 %) i de la construcció (5.576, 14,52 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (51.059), seguits dels romanesos (34.207), i els equatorians ocupen la tercera posició (28.556). A continuació trobem els xinesos (22.253), dels bolivians (21.889), dels italians (19.780), dels colombians (18.614), dels peruans (16.084), dels francesos (13.117), i dels pakistanesos (11.112). Les dades del mes de febrer de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (54.639), seguits dels equatorians (35.189), dels romanesos (32.858), dels xinesos (20.871), dels colombians (20.389), dels bolivians (19.732), dels italians (19.646), dels peruans (17.227), dels francesos (13.275), dels argentins (12.110), dels pakistanesos (10.752), i dels alemanys (7.763).

No hay comentarios: