martes, 3 de agosto de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 3 d’agost.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 1.900.157, amb 497 persones d’augment sobre el mes anterior i que manté la tendència positiva iniciada el mes de febrer. Aquest increment s’ha degut al produït en el règim general (22.159), que ha compensat la disminució en el règim agrari (21.445). D’altra banda, hem de fer especial esment del fet que, per cinquena vegada consecutiva des del mes de juny de 2008, s’apuja el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms sobre el mes anterior, passant de 200.342 el mes de juny als actuals 200.489.

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 295.231, mentre que el d’estrangers es reduí en 34.720.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de juliol, i les de prestacions corresponents al mes de juny, que han estat publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 3 d’agost.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 569.615 (14,57 % del total). 180.594 són comunitaris i 389.021 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual de 97.507 persones, però cal destacar el fet positiu de la disminució de 14.312 sobre el mes de juny. En les dades del mes de juliol destaca negativament el creixement de l’atur en el sector de l’agricultura (2,07 %, de 38.170 a 38.960) i des del vessant positiu la important disminució en el sector industrial (3,45 %, de 45.809 a 44.228). Cal destacar que més del 34 % de la disminució de l’atur entre la població estrangera del mes de juliol s’ha produït a Catalunya.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 119.993 (22,25 % del total). 24.062 són comunitaris i 95.931 extracomunitaris, amb un increment interanual de 18.927 i una disminució mensual de 4.895. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (56.529), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 34.629.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny de 2010: 441.689 amb un increment interanual del 24,4 %. 127.113 aturats són comunitaris i 314.576 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 14,84 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,92 % si es tracta de la prestació contributiva, del 19,08 % en cas de subsidi, 9,16 % en la renda activa d’inserció, i 1,63 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,84 % al 12,92 % (un descens del 13,0 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment important del 14,27 al 19,08 % (un 30,1 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (19,08 %) supera els sis punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,92 %). Tanmateix, destaca l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,16 % del total dels perceptors i amb un increment del 45,2 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48,1 % del estrangers comunitaris i el 38,8 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa el 49,0 i el 58,0 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juny, un total de 2.976.438, el 48 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencials (43 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 4 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 75,64 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 298,5 milions d’euros, un 11,6 % de la despesa total (increment interanual del 0,9 %).

El 71,1 % de la despesa total de prestacions (2.583.076 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 62,9 % quan es tracta d’aturats estrangers (89,7 i 81,7 % en els mesos de juny del 2008 i 2009, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,21 %), seguida de Barcelona (15,45 %), València (5,90 %), Alacant (5,09 %), Múrcia (5,04 %), Almeria (4,19 %), Màlaga (3,35 %), Las Palmas (3,10 %), Tarragona (2,93 %), Illes Balears (2,89 %), Girona (2,78 %), i Saragossa (2,77 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (105.539, 23,89 %). Els romanesos mantenen la segona posició (62.203, 14,08 %), i els equatorians la tercera (52.485, 11,88 %). En quart lloc trobem els colombians (28.733, 6,51 %) i en cinquè els búlgars (12.918, 2,93 %). Cal fer esment del fet que els aturats búlgars es situen ja per davant dels peruans (12.360, 2,80 %) i dels italians (11.827, 2,68 %).

No hay comentarios: