viernes, 30 de julio de 2010

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2010.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2010, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.655.900 persones, amb 2.550.500 ocupades i 1.105.400 aturades, mentre que 1.097.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.753.500, amb un descens en sèrie interanual de 33.600 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del primer trimestre d’enguany que trencà amb la dels increments que es venien produint des de fa molts trimestres.

Si comparem amb les dades del primer trimestre, la població activa estrangera ha disminuït en 18.800 persones i en sèrie interanual la disminució es de 54.700. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 134.300 persones sobre el trimestre anterior i en 94.600 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 76,91 %, més de 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,74 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0,37 %, mentre que el creixement de la població espanyola ha estat del mateix percentatge. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona s’incrementa en un 0’16 %, i la de la població estrangera disminueix en un 0,60 %.

La taxa d’atur és del 30,24 %, es a dir més de 12 punts per sobre de l’espanyola (18,19 %). Durant el primer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 58.800 persones, i l’estrangera disminuí en 26.000.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 121.200 persones, la població aturada s’apuja en 66.600 i la inactiva en 21.000. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 346.900 persones, la població aturada s’incrementa en 441.500, i la inactiva minva en 25.200 persones.

Segons aquestes dades, el 13,80 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el segon primer trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment 75.500 persones, i el d’estrangers ha estat de 7.200, en relació amb el trimestre anterior.

No hay comentarios: