viernes, 30 de abril de 2010

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2010.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2010, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.674.700 persones, amb 2.543.300 ocupades i 1.131.400 aturades, mentre que 1.080.30 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.755.000, amb un descens en sèrie interanual de 20.800 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè trenca amb la dels increments que es venien produint des de fa molts trimestres.

Si comparem amb les dades del quart trimestre de 2009, la població activa estrangera ha disminuït en 51.200 persones i en sèrie interanual la disminució es de 49.800. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha minvat en 16.800 persones sobre el trimestre anterior i en 44.800 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 77,28 %, prop de 20 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,37 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha crescut un 1,16 %, mentre que el creixement de la població espanyola ha disminuït en un 0,07 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona es redueix en un 0’24 %, i la de la població estrangera en un 0,71 %.

La taxa d’atur és del 30,79 %, es a dir més de 12,5 punts per sobre de l’espanyola (18,01 %). Durant el primer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 231.000 persones, i l’estrangera en 55.200.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 123.700 persones, la població aturada s’apuja en 73.900 i la inactiva en 29.000. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 572.900 persones, la població aturada s’incrementa en 528.100, i la inactiva creix en un nombre de 107.900 persones.

Segons aquestes dades, el 13,83 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el primer trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 247.800 persones, i el d’estrangers ha estat de 4.000 en relació amb el trimestre anterior.

No hay comentarios: