miércoles, 2 de septiembre de 2009

La immigració i les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost..

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimecres 2 de setembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008, es a dir tot just fa un any, les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’agost ha estat de 1.915.328, amb un descens de 19.549 persones sobre el mes anterior i trencant d’aquesta manera amb l’augment d’afiliació que es produí els sis mesos anteriors. Per règims cal destacar que s’ha produït una important disminució d’afiliació en el general (12.701), que trenca la tendència positiva que s’inicià el mes d’abril. També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 234.109 afiliats el mes d’agost del 2008 als actuals 203.188) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 167.666 a 174.046).

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 1.136.246, mentre que el d’estrangers es reduí en 196.550. Cal destacar que es tracta del onzè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes d'agost, i les de prestacions corresponents al mes de juliol, i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimecres 2 de setembre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 488.570 (13,2.% del total). 157.569 són comunitaris i 331.001 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 208.272 i 6.462, respectivament.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 103.589 (19,95 % del total). 22.163 són comunitaris i 81.426 extracomunitaris, amb un increment interanual de 48.027, i mensual de 2.523. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (49.074), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 32.608. Hem de destacar que l’atur dels estrangers a Catalunya durant el mes d’agost suposa el 39 % del total de l’estat.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juliol de 2009: 361.387, amb un increment interanual del 91,8 %. 104.472 aturats són comunitaris i 256.915 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,55 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,49 % si es tracta de la prestació contributiva, del 15,01 % en cas de subsidi, 6,59 % en la renda activa d’inserció, i 1,46 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades de juliol amb les dels sis mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,26 al 14,49 %, i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 6,49 al 15,01 % (un 133,1 % en sèrie interanual). Per primera vegada, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (15,1 %) es superior en percentatge al dels qui cobren la prestació contributiva (14,49 %).

El mes de juliol de l’any 2008 la distribució de la despesa dels beneficiaris estrangers per tipus de prestació era del 89,9 % (contributives), 8,7 % (subsidi), 0,7 (Renda Activa d’Inserció) i 0,6 % (subsidi agrari). Tot just un any després, el percentatge de la despesa de les prestacions contributives ha sofert un descens de 8 punts (81 %), mentre que el dedicat al subsidi ha experimentat un increment de 9,6 punts (17,8 %).

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 72,4 % del estrangers comunitaris i el 63,5 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 33,90 % dels no comunitaris. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juliol, un total de 2.666.458, el 61 % reben prestacions contributives i el 39 % prestacions assistencials (subsidi, RAI i protecció del regim agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 74,96 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 295.266 euros, un 11,5 % de la despesa total (increment interanual del 16,2 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,18 %), seguida de Barcelona (15,69 %), València (5,70 %) Alacant (4,88 %), Múrcia (4,81 %), Almeria (4,54 %) Màlaga (3,32 %) Las Palmas (3,27 %), Illes Balears (3,05 %), Saragossa (2,96 %), Tarragona (2.96 %), i Girona (2,83 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (83.119, 23 % %) i els segueixen els romanesos (47.016, 13,01 %), els equatorians (45.957, 12,72 %), els colombians (24.504, 6,78 %) i els portuguesos (11.092, 3,3,07). Cal fer especial esment del fet que, per primera vegada, els aturats romanesos son el segon col•lectiu més important en nombre de perceptors de prestacions, passant per davant dels equatorians.

No hay comentarios: