martes, 5 de mayo de 2009

La immigració i les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d’abril.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 5 de maig.
Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 1.887.392, amb un augment de 13.421 persones sobre el mes anterior i continuant amb l’augment d’afiliació que es produí el mes anterior i que trencà amb el descens d’afiliació que es produïa des del mes d’agost del 2008. Per règims cal destacar que s’ha produït un increment d’afiliació en el general (3.697), que canvia la tendència descendent que s’inicià el mes d’agost del 2.008, al mateix temps que convé destacar el creixement del regim agrari (10.021). També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 235.077 afiliats el mes d’agost del 2008 als actuals 207.690) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 167.666 a 174.687).

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 1.322.287, mentre que el d’estrangers es reduí en 222.436. Cal destacar que es tracta del sisè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes d’abril i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 5 de maig.
Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 500.017 (13,7.% del total). 160.002 són comunitaris i 340.015 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual de 253.951.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 105.906 ( 20,9 % del total). 22.790 són comunitaris i 83.116 extracomunitaris, amb un increment interanual de 56.493. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (52.415), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 32.572 persones.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de març de 2009: 351.017. Increment interanual del 118,8 % . 98.705 aturats són comunitaris i 252.312 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,65 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,52 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,91 % en cas de subsidi, 5,62 % en la renda activa d’inserció, i 1,33 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades de març amb les dels dos mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,97 al 15,52 %, i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 6,03 al 12,91 %.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 70,66 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 305,8 milions d’euros, un 11,8 % de la despesa total (increment interanual del 28,3 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,05 %), seguida de Barcelona (15,67 %), València (5,28 %) Alacant (5,20), Illes Balears (4,66 %), Múrcia (4,37 %), Màlaga (3,49 %) Tarragona (3,45 %) Girona (3,43 %), Las Palmas (3,13 %) i Saragossa (2,93 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (72.571, 20,67 %) i els segueixen els equatorians (48.219, 13,74 %), els romanesos (41.329, 11,77 %), els colombians (25.719, 7,33 %) i els portuguesos (11.314, 3,22 %).

No hay comentarios: