viernes, 7 de noviembre de 2008

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes d’octubre. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d’octubre d’enguany, fet públic el dimecres 5 de novembre, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però no a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (24.5) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (64.9, es a dir 2.7 punt més que el mes de setembre) i dels problemes d’índole econòmica (54.7), i per davant del terrorisme (22.5), l’habitatge (18.3), la inseguretat ciutadana (10.2), “la classe política, els partits polítics” (7.1), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el tercer lloc (5.8, baixant 2.1 punts sobre el baròmetre del mes de setembre), per darrera de l’atur (38.1, 2.1 punts més que en el baròmetre de setembre) i dels problemes d’índole econòmica (30.3); el segueixen el terrorisme (4.8), l’habitatge (3.3), “la classe política, els partits polítics” (3.0), i “no sap” (2.3).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al sisè lloc (6.9, un punt menys que en el baròmetre de setembre), per darrera dels problemes d’índole econòmica (50.7), l’atur (31.1), l’habitatge (17.2), la inseguretat ciutadana (8.6) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.7). El segueixen “no sap” (6.8), i les pensions (6.4).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins a l’onzè lloc (1.9), per darrera dels problemes d’índole econòmica (34.6), l’atur (19.8), “no sap” (6.8), l’habitatge (6.2), “cap” (5.8), les pensions (4.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.1), la inseguretat ciutadana (2.3), les preocupacions i situacions personals (2.3), i “no contesta” (2.1). .

La immigració preocupa més, per primera vegada, a les dones que als homes (24.6 i 24.4) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, així com a les persones de edat compreses entre els 25 i 34 (28.7); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important segueix sent la compresa entre els 25 i 34 anys (2.5). Pel nivell d’estudis, i tal com va succeir el mes anterior, les persones amb estudis secundaris i universitaris de grau mitjà són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.4 i 2.1).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els aturats i els obrers no qualificats els que manifesten més preocupació general per la immigració (30.4 i 28.2, respectivament), Els que estan personalment més preocupats són els ocupador amb treballadors al seu càrrec i el personal administratiu, comercial i de serveis. (4.9 i 3.0)

Els obrers no qualificats i els obrers qualificats són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 28.4 i 27.2 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Els obrers qualificats són els que consideren que és el problema principal (7.5), i també que és el seu problema principal (2.4). tot i que en aquest últim supòsit les noves classes mitges (assalariats no manuals) tenen el mateix percentatge.

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 24.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 27.3 en el cas dels votants de CiU, i fins el 30.0 per a les persones que van votar en blanc. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants “d’ altres partits” els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (5.4), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.9.

No hay comentarios: