domingo, 29 de junio de 2008

El baròmetre del CIS del mes de maig. Les preocupacions dels espanyols.

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) publicà el divendres 27 de juny l’avenç provisional de resultats del baròmetre corresponent al mes de maig de 2008.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (28.5) (possibilitat de tres respostes), es a dir 2.4 punts més que en el baròmetre del mes d’abril, per darrera de l’atur (52.5), els problemes d’índole econòmica (51.9), i el terrorisme (31.4), immediatament per davant de l’habitatge (24.5). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (12.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.7), i “la classe política, els partits polítics” (7.1). Cal fer especial esment del creixement de les preocupacions dels enquestats per la situació econòmica (amb un increment de 3.5 punts sobre el mes d’abril).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el quart lloc (9.0), per darrera de l’atur (26.5), els problemes d’índole econòmica (26.4.) i el terrorisme (10.7); el segueixen l’habitatge (7.4), la classe política i els partits polítics (2.9), “no sap” (2.8), la inseguretat ciutadana (2.7) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al cinquè lloc (9.7), per darrera dels problemes d’índole econòmica (50.2), amb un creixement de 3,6 punts sobre el mes d’abril, l’atur (25.9), l’habitatge (21.4), i la inseguretat ciutadana (10.8); el segueixen els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (9.4), les pensions (7.0) i el terrorisme (6.6).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al novè lloc (3.2), per darrera dels problemes d’índole econòmica (32.1), l’atur (15.4), l’habitatge (9.5), “no sap” (5.9), “cap” (5.3), les pensions (5.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.8), i la inseguretat ciutadana (3.8).

La immigració preocupa més als homes que a les dones (31.1 i 26.1, quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya), així com a les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys (31.4); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important també és la de les persones compreses entre els 45 i 54 anys (4.7). Pel nivell d’estudis, i a diferència del que succeïa el mes anterior, les persones amb estudis de FP i secundaris són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (4.3 i 3.8, respectivament).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i els petis empresaris, així com els ocupadors amb assalariats, alts funcionaris, alts executius y professionals per compte propi, els que manifesten més preocupació general per la immigració ( 37.6 i 36.1, respectivament). Els que estan personalment més preocupats són també els comerciants i els petits empresaris (5.9), així com el personal administratiu, comercial i de serveis (4.3).


Les “noves classes mitges” (assalariats no manuals) són les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 31.1 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya, un 11.1 que és el problema principal, i un 4.5 que és el seu problema principal.

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 26.1 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 44.0 en el cas dels votants de CiU, i cal destacar també que aquesta preocupació la tenen el 33.0 de les persones que van votar al Partit Popular. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants del Partit Popular els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (4.8), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 3.2.

El baròmetre d’aquest mes inclou una bateria de preguntes sobre la política europea, i entre d’altres qüestions es demana als enquestats que manifestin el seu parer sobre la conveniència d’una política d’immigració europea. Molt majoritàriament les respostes son favorables (68.2), mentre que els contraris són un 17.2 i els que “no saben” són un 13.5).

No hay comentarios: