lunes, 31 de octubre de 2016

Reptes laborals del nou govern espanyol


El Diari de Girona em publica avui aquest article que reprodueixo a continuació.Podem formular-nos aquesta pregunta: Hi haurà canvis, hi haurà modificació de la reforma laboral aprovada al 2012 i desenvolupada en anys posteriors pel govern del Partit Popular?

I ara, afegim aquesta: Tindrà interès el nou govern, també del Partit Popular, a arribar a un acord per procedir a aquesta reforma? Acceptaria la petició de derogació formulada pel PSOE i per Units Podem?

Al meu parer, el futur President té a favor de la seva defensa de l'èxit de la reforma les dades de disminució de la desocupació i de creixement de l'ocupació. L'EPA del tercer trimestre de 2016, publicada el 27 d'octubre, proporciona aquestes dades:

"El nombre de persones ocupades s'incrementa en 226.500 persones en el tercer trimestre de2016 respecte al trimestre anterior (un 1,24%) i se situa en 18.527.500. L'ocupació ha crescut en 478.800 persones en els 12 últims mesos".

El nombre d'aturats baixa aquest trimestre en 253.900 persones (-5,55%) i se situa en 4.320.800. En els 12 últims mesos l'atur ha disminuït en 530.000 persones (-10,93%)".

Qüestió ben diferent és la qualitat de l'ocupació creada, amb contractes temporals de molt curta durada, increment del treball a temps parcial (involuntari en la major part de les ocasions) i salaris reduïts, com es demostra en el fet que l'augment del nombre d'afiliats a la Seguretat Social no es vegi reflectit en un increment dels ingressos per cotització, ateses les (reduïdes) bases de cotització dels salaris d'escassa quantia. No són "petits detalls" que convingui deixar de banda.

D'altra banda, no va semblar haver-hi autocrítica del candidat a la presidència del govern pel que fa als possibles defectes de la reforma laboral, ja que el discurs pronunciat el 26 d'octubre en el Ple del Congrés va ser molt laudatori sobre la política duta a terme en els darrers cinc anys.
Però... si el nou president busca, tal com afirma, acords, entre ells sobre el marc laboral i la política d'ocupació, no només amb les forces polítiques sinó també amb les organitzacions sindicals i empresarials, té aquestes alternatives:

A) Defensar les bondats de l'acord programàtic subscrit amb Ciutadans, en el qual hi ha molt pocs retocs sobre el marc normatiu laboral vigent, excepte el polèmic "contracte de tuteles creixents", que significa que els contractes temporals (està per veure si seran tots, després de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea) tindran una indemnització de 12, 16 i 20 dies, segons que la seva durada sigui d'un, dos o tres anys, fins a arribar a la mateixa que l'abonada a un treballador amb contracte indefinit acomiadat per causes objectives. El Partit Popular no està d'acord amb el mal anomenat "contracte únic", per la qual cosa no sembla que pugui anar per aquí una possible reforma.

B) Intentar arribar a un acord més ampli amb forces polítiques i socials, ja que no convé oblidar que una suma de les forces polítiques contràries al nou govern podria portar a presentar un text de derogació de la reforma laboral del 2012. No sembla gaire real aquesta hipòtesi, atès que hauria de ser aprovada pel Partit Demòcrata Europeu Català (anteriorment Convergència Democràtica de Catalunya, que votà a favor seu el 2012), però res a hores d'ara es pot descartar.

Un pacte de reforma global podria plantejar retornar als agents socials la capacitat d'organitzar l'estructura de la negociació col·lectiva en els termes que considerin oportuna, suprimint la primacia absoluta del conveni d'empresa sobre aspectes substancials (especialment jornada de treball i salari) de les condicions de treball.

Podria també plantejar una flexibilitat negociada de les modificacions substancials de les condicions de treball, ara en mans de la decisió unilateral de l'empresari.

O, en fi, preveure una major intervenció de les autoritats administratives en els expedients de regulació d'ocupació, tot i que no es tornés a l'autorització prèvia regulada en la normativa anterior a la reforma.

Acceptarà el nou govern anar per una via o una altra? O simplement seguirà amb el plantejament de l'anterior que tot va bé i que anirà millor en el futur, tot i que bona part de la ciutadania, amb contractes de molt curta durada, salaris reduïts, i amb disminució de les prestacions contributives per desocupació, no estiguin molt probablement d'acord amb aquella tesi?

O farà cas a la tesi exposada en una Resolució aprovada pel Parlament europeu el 26 d'octubre, en la qual s'afirma que el PE "expressa la seva preocupació davant l'augment de les desigualtats d'ingressos, associat, en part, de la insuficiència de les reformes del mercat laboral; demana a la Comissió i als Estats membres que apliquin mesures que millorin la qualitat de l'ocupació a fi de reduir la segmentació del mercat laboral, combinades amb mesures per augmentar els salaris mínims a un nivell digne i enfortir la negociació col·lectiva i la posició dels treballadors en els sistemes de fixació de sous per reduir la dispersió salarial; adverteix que, en les últimes dècades, la direcció d'empreses s'ha emportat una part més gran dels beneficis econòmics, mentre que els salaris dels treballadors s'han estancat o reduït; considera que aquesta dispersió excessiva dels salaris augmenta les desigualtats i perjudica la productivitat i la competitivitat de les empreses"?

La resposta, en un breu període de temps.

sábado, 29 de octubre de 2016

Estudio y análisis de documentación sobre las políticas de inmigración.Es objeto de atención en esta entrada del blog el examen y explicación de los contenidos más relevantes a mi parecer de diversos documentos internacionales, europeos, estatales y autonómicos, sobre la política de inmigración, que he tenido oportunidad de leer con atención y que deseo ahora compartir con todas las personas interesadas en el fenómeno migratorio.   

viernes, 28 de octubre de 2016

Según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la indemnización de 20 días a la finalización de un contrato temporal de obra o servicio debe abonarse a los trabajadores del sector privado. Nota breve a la sentencia de 18 de octubre de 2016 (Rec. 1872/2016)..1. El gabinete de comunicación del Poder Judicial publicó ayer una nota de prensa con el título “El TSJPV extiende también al sector privado lasindemnizaciones a los temporales”, el subtítuloEl caso se refiere a un trabajador de una empresa de servicios que, al acabar su contrato eventual, solicitó que el fin de la relación laboral fuera considerado despido nulo”, y el siguiente contenido: “La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado una sentencia en la que establece una indemnización de 20 días a la finalización de un contrato por obra o servicio determinado en una empresa privada que, en este caso concreto, se dedicaba a la prestación de servicios de conserjería, limpieza y mantenimiento.

jueves, 27 de octubre de 2016

Despidos colectivos. Cumplimiento de las formalidades legal y reglamentariamente establecidas, y existencia de causas justificadoras. Nota a la sentencia del TS de 29 de septiembre de 2016 (caso Viriato).

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de loSocial del Tribunal Supremo el 29 de septiembre, de la que fue ponente el magistrado José Luís Gilolmo. La resolución judicial desestima, en los mismos términos que la propuesta contenida en el informe del Ministerio Fiscal, el recurso de casación interpuesto por el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TribunalSuperior de Justicia de Galicia el 9 de diciembre de 2015, de la que fue ponente la magistrada Rosa María Rodríguez, que desestimó la demanda interpuesta por la CIG y declaró ajustada a derecho la decisión empresarial de proceder al despido colectivo de 40 trabajadores. La sentencia del alto tribunal ha sido publicada muy recientemente en la base de datos del CENDOJ, y el Sr. Constante Rey, graduado social A Coruña y Ourense, y responsable de recursos humanos de la empresa afectada, tuvo la amabilidad, que le agradezco, de enviármela junto con la sentencia dictada en instancia por el TSJ gallego.

El resumen oficial, que permite tener una clara idea del contenido del conflicto y de la resolución adoptada por el TS, es el siguiente: “Despido Colectivo (empresa textil "VIRIATO, SA"). El TSJ de Galicia desestima la pretensión de nulidad o improcedencia (no ajustado a derecho) del despido, tanto por considerar facilitada a la RLT toda la documentación trascendente, como por entender que, en la negociación del período de consultas, concurrió buena fe, porque resultaron acreditadas las causas económicas y productivas alegadas por la empresa, y porque el preacuerdo alcanzado fue mayoritariamente ratificado en referéndum por la asamblea de trabajadores. La Sala IV del TS desestima el recurso de casación del sindicato CIG y confirma la sentencia de instancia”. 

2. El litigio encuentra su origen en la decisión empresarial, adoptada el 8 de junio de 2015, de iniciar la tramitación de un procedimiento de despido colectivo, con previsión inicial de extinción de 48 contratos de trabajo, con alegación de causas económicas y productivas que se explican con detalle en la comunicación de inicio del PDC y la documentación entregada a la representación de la parte trabajadora en el inicio, y también durante su desarrollo, del período de consultas.

A destacar que una alegación de la empresa Viriato, del sector textil, era la dificultad de colocar en el mercado un determinado producto, por “competir en los mismos puntos de venta con el mismo producto, con precio inferior, al tener un coste menor al ser producido en países asiáticos, dejando ser por ello un producto por el cual la empresa pueda seguir apostan el futuro”. Según informaciónreciente sobre la marcha de la empresa, la solicitud de concurso voluntario de acreedores fue admitida a trámite a principio de octubre por el juzgado de lo mercantil núm. 2 de A Coruña, solicitud instada según la dirección de la empresa “con el fin de garantizar la continuidad de la empresa" ante la imposibilidad de financiarse para hacer frente a sus obligaciones en el desarrollo de su actividad diaria”.

3. El período de consultas se inició el 8 de junio, fijándose un calendario de cinco reuniones durante los meses de junio y julio, si bien sólo se celebraron las dos primeras, ya que en la segunda una parte de la representación trabajadora, la integrada por miembros de CC OO, aceptó la propuesta empresarial y la sometió a referéndum de la plantilla pocos días después, siendo aceptada por 79 votos a favor, 52 en contra y 2 abstenciones.  El 3 de julio se procede a levantar acta del acuerdo alcanzado, constando la oposición de los miembros del sindicato CIG, tanto con los términos del acuerdo como por su exclusión de la comisión de seguimiento creada para la aplicación del PDC, que estaría integrada por dos representantes de la empresa y dos del sindicato cuyos miembros en la mesa negociadora suscribieron el acuerdo.

Queda constancia en los hechos probados de la sentencia de instancia, recogidos en el antecedente de hecho cuarto de la sentencia del TS, que se fijaron los criterios de selección para designar a los 40 trabajadores cuyos contratos serían extinguidos, con algunas exclusiones por razones familiares, entre las que se encontraba, y cito textualmente, “cuidado de hijos y/o reducción de jornada. Aclarando que sólo a los/as trabajadores/as que tuvieran reducción de jornada”.

Interesa destacar igualmente de los hechos probados que poco antes del inicio del PDC, el 13 de marzo de 2015, se había iniciado la tramitación de otro PDC “por causas económicas y organizativas similares”, que finalmente no fue llevado a cabo por la empresa dado que la asamblea de trabajadores de la plantilla no ratificó el preacuerdo alcanzado con los miembros del sindicato CC OO que formaban parte de la representación trabajadora. También, la denuncia presentada por una integrante del sindicato CIG ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre presuntas actuaciones “de acoso y derribo” por parte de la dirección hacia los trabajadores, ante la negativa de ratificación del primer preacuerdo alcanzado, al objeto de que aceptaran la decisión empresarial, dándose debida respuesta por parte de la ITSS a la denuncia presentada con conclusión de que “no puede apreciarse acoso propiamente dicho”. Con respecto al preceptivo informe emitido por la ITSS respecto al PDC que está en el origen de la demanda interpuesta por CIG, se hizo constar que no se apreciaba dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo, así como también que “no se aprecian irregularidades en el proceso de negociación y finalización del ERE”.

4. La demanda, presentada el 30 de julio, instaba la declaración de nulidad de los despidos, y subsidiariamente la declaración de no ser conformes a derecho. Alegaba vulneración del derecho de libertad sindical, pedía el cese inmediato de la conducta antisindical, reposición de la situación al momento anterior a la celebración del referéndum que aprobó el preacuerdo alcanzado entre la empresa y una parte de la representación trabajadora, y la condena a la empresa al abono de una indemnización de 6.000 euros por el daño moral producido por aquella actuación.

La fundamentación de la demanda se basaba en el incumplimiento del art. 124.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (“La demanda podrá fundarse en los siguientes motivos: a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. b) Que no se ha realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal. c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. d) Que la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas”); más exactamente, la tesis de la demandante era que se habían vulnerado todos y cada uno de los cuatro apartados, alegando que el ERE (vid fundamento de derecho segundo de la sentencia del TSJ) “ha sido una farsa”, ya que a su parecer sólo hubo una apariencia formal, pero no existencia real, del período de consultas, no fue aportada la documentación requerida y a la que estaría obligada a entregar la parte empresarial, no existían las causas económicas y productivas alegadas por la empresa, que la empresa había adoptado la decisión “con dolo, coacción o amenazas”, y en fin, que se habían vulnerado “los derechos y libertades públicas en la selección de las trabajadoras afectadas, vulnerando su derecho a la igualdad y a no ser discriminadas, así como el derecho de libertad y actividad sindical”.

La desestimación de todas las alegaciones expuestas en la demanda por la sentencia del TSJ gallego llevó a la CIG a interponer recurso de casación, al amparo de los apartados b) d) y e) de la art. 207 de la LRJS, con alegación de error en la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia, e infracción de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso litigioso. 

El TS procede en primer lugar,  en sus fundamentos de derecho, a realizar una síntesis de la argumentación jurídica de la sentencia de instancia para desestimar la demanda, para pasar inmediatamente a continuación a dar respuesta, desestimatoria, a las alegaciones expuestas en el recurso de casación.

5. Con respecto a la sentencia del TSJ gallego, y tras haber procedido a una atenta y detallada lectura de la misma, destaco que una amplia parte es una buena explicación de la jurisprudencia del TS sobre cada una de las alegaciones expuestas en la demanda, y otra es cómo se traslada dicha jurisprudencia al caso concreto. A mi parecer, conviene destacar de la sentencia de instancia estos contenidos:

En primer lugar, la no apreciación de irregularidad en la tramitación de un PDC poco después de haberse iniciado uno anterior con los mismos objetivos y que finalmente no se llevó a cabo, argumentándose por la Sala, con cita de los arts. 12.1 y 4 del RD 1483/2012, que “nada obliga al empresario a ejecutar un ERE”, y en segundo lugar “porque tampoco hay impedimento legal alguno para llevar a cabo un segundo ERE”.

En segundo término, que la documentación presentada se ajustó a las obligaciones legal y reglamentariamente establecidas, con aplicación de la consolidada doctrina del TS, y apoyo en la interpretación finalista de la Directiva comunitaria de 1998 sobre despidos colectivos respecto al tiempo y forma útil de la negociación, de no tener toda la documentación a presentar un valor tal que obligue a declarar la nulidad si falta alguno, sino tan sólo “aquella que sea trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada”. La sentencia deja debida constancia de que la parte demandante solicitó las cuentas provisionales de todas las sociedades del año 2015, y que aun cuando la empresa expuso que el PDC se basaba en dato de 2014, con posterioridad (segunda reunión) aportó aquellas cuentas “auditadas y registradas”.

En tercer lugar, existió a juicio del TSJ un real período de consultas, y no una mera apariencia, desarrollado con respecto a la buena fe negocial por parte empresarial y sin ocultación de documentación alguna. Queda constancia de que hubo propuestas y contrapropuestas en las dos sesiones de negociación, no siendo obligado, jurídicamente hablando, llegar a un acuerdo (aunque recuerdo que en esta ocasión sí lo hubo con una parte de la representación trabajadora). No concede la Sala más importancia al hecho de haberse celebrado dos reuniones y no las cinco previstas, un “recorte en el proceso negociador” que ciertamente podría llevar a pensar, como hipótesis de trabajo, que ya existía una estrategia tendente a la obtención del acuerdo en la primera fase de la negociación con una parte de la representación trabajadora; pero ello, que es sólo una mera hipótesis de trabajo y que además debería demostrarse que ha sido planificado para actuar en contra de una parte de la mesa negociadora, y consiguientemente vulnerar su derecho de libertad sindical en cuanto que afiliados a un sindicato que se oponía al acuerdo, no parece que se haya producido en este caso concreto si hemos de hacer caso al razonamiento de la sentencia de instancia, ya que considera “plenamente justificado” que sólo hubiera dos reuniones, en cuanto en que la segunda se alcanzó un preacuerdo que fue sometido a referéndum y aprobado por la mayoría de la plantilla. En cuanto a una cuestión de alcance meramente formal a mi parecer, cual es la alegación de la parte demandante de haberse cambiado las fechas previstas para las reuniones de la comisión negociadora, es considerado un dato “irrelevante” por la sentencia, en cuanto que dicho cambio “había sido pedido por las partes negociadoras”.

En cuarto lugar, la desestimación de las causas de nulidad lleva a la Sala al examen de las alegaciones sobre la inexistencia de las causas económicas y productivas alegadas por la empresa. En este punto, y tras un exhaustivo repaso de la jurisprudencia del TS, y de la propia doctrina de la Sala, sobre hasta dónde puede llegar el control por parte judicial de la decisión empresarial, y defender la necesidad de que la medida adoptada por la empresa supere el juicio de razonabilidad, “de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada”, llega a la conclusión de que la decisión empresarial fue acorde a derecho, de acuerdo a los datos económicos aportados que demuestran fehacientemente las pérdidas sufridas en 2014 y que hacían del todo punto necesarias adoptar medidas de ajuste de personal por darse también las causas productivas alegadas (“cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”). La Sala llega a dicha conclusión  tras el examen de la documentación y del informe pericial aportado por la empresa, al que otorgó mayor valor probatorio que al informe presentado por la parte demandante, que a su parecer era más un análisis crítico de la memoria empresarial que no una fundamentación de la inexistencia de causas.

En quinto lugar, y sobre la alegación de una actuación empresarial adoptada tras amenazas y coacciones a los trabajadores de la empresa, y de vulneración del derecho de libertad sindical de la CIG por ser rechazada su petición de formar parte de la comisión de seguimiento del acuerdo, aun cuando no hubiera suscrito el mismo, así como de crítica de externalización de una parte de la actividad productiva, todo ello es rechazado por la Sala. Sobre tal externalización, porque databa de diez años atrás en el tiempo, y no quedaba constancia de qué forma pudiera afectar al resultado de la producción en 2014 (hay en el fundamento jurídico quinto, segundo párrafo, una manifestación que pone de manifiesto a mi parecer como un trabajador asalariado puede convertirse – voluntaria  o involuntariamente es otra cuestión -  en trabajador autónomo, cual es que la decisión de externalizar una parte de la producción se llevó a cabo en su momento porque parte del trabajo “no tenía máquinas para hacerlo y porque había un compromiso con los talleres al estar compuestos por trabajadores despedidos de la empresa Viriato”); en segundo lugar, porque no quedó acreditada la coacción alegada, sino únicamente la existencia de tensiones con ocasión de las negociaciones; en fin, porque el referéndum se realizó con estricto respeto al secreto de la votación, ya que “la votación (se hizo) con sobre cerrado, ante notario y representación sindical de CIG y CCOO”, llegando por ello la Sala a la conclusión de que “el consentimiento (de cada votante) fue voluntariamente prestado.

Por último, y en sexto lugar, sobre la pretendida alegación de vulneración de derechos fundamentales en la fijación, y posterior aplicación, de los criterios de selección de los trabajadores afectados, la Sala, tras proceder nuevamente a un exhaustivo estudio de la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad  y no discriminación, concluye que no hay dato alguno extraíble, a partir de los hechos probados, que permita dar valor a la tesis de la parte demandante, recordando además que la parte trabajadora tuvo conocimiento de los criterios desde el inicio de la negociación, no apreciándose, pues, “datos concretos que permitan afirmar que ha sido utilizados de forma discriminatoria, en perjuicio de algunos de los trabajadores”, y no habiéndose aportado tampoco por la parte demandante “términos de comparación que confirmaran la desigualdad y la vulneración del derecho de libertad sindical”.

6. Una vez expuestas las grandes líneas de la sentencia desestimatoria del TSJ gallego podemos ya pasar a la respuesta que da el TS a los diferentes motivos de recurso expuestos por la parte recurrente.
En primer lugar, se aborda la petición de revisión de hechos probados, con aceptación de pequeñas correcciones formales que ciertamente, y coincido con el criterio del alto tribunal, no tienen relevancia para modificar el fallo de la sentencia de instancia (una fecha de reunión, y una supresión de la mención al comité de empresa y su sustitución por la referencia al sindicato del que eran miembros una parte de los integrantes de la comisión negociadora). La consolidada doctrina del TS sobre la necesidad de que la revisión solicitada sea trascendente lleva al alto tribunal a desestimar las restantes revisiones solicitadas.

Quizás hubiera podido merecer mayor atención la petición de revisión del vocablo “similares”, con relación a las causas de despido colectivo, y la sustitución por la palabra “idénticas”, pero el hecho de que los PDC se tramitaran en fechas diferentes, algo lógicamente conocido por la recurrente, no permite efectuar dicha sustitución por tratarse de dos “propuestas sucesivas” en el tiempo; y digo que podría haber merecido, quizás, mayor atención, ya que en el recurso se argumenta que existió “una única memoria explicativa y plan de viabilidad presentado por la empresa en fecha febrero de 2015”, lo que parece dar a entender que pudiera haber una argumentación idéntica a la del primero para justificar la presentación del segundo PDC. No obstante, insisto, el hecho de tratarse de dos PDC diferenciados en el tiempo llevará al TSJ, y después al TS, a analizar la concurrencia de todos los requisitos formales y sustantivos, para llegar a idéntica conclusión respecto a la desestimación de la revisión solicitada.

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2016.


Segons les dades de l’enquesta de població activa del tercer trimestrede2016, fetes públiques el dijous 27 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 2.675.000 persones, amb 2.012.200 ocupades i 662.800 aturades, mentre que 1.028.500 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.703.500, amb un descens trimestral de 5.000 i una disminució en sèrie interanual de 6.500 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2016, la població activa estrangera ha minvat en 52.200 persones i en sèrie interanual la disminució es de 53.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 24.900 persones sobre el trimestre anterior i en 2.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 72,23 %, 14,33 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,90 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 1,31 %, mentre que la taxa de la població espanyola no ha experimentat modificació sobre el període trimestral anterior. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,10 %, i la de la població estrangera del 1,32 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 24,78 %, es a dir  6,65 punts per sobre de l’espanyola (18,13 %). Durant el tercer trimestre del 2016 la desocupació autòctona va disminuir en 171.900 persones, i la estrangera en 81.900.


Durant el tercer trimestre del 2016 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 196.800 persones, i el d’estrangers de 29.700 si comparem les dades amb les del segon trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 73.300 persones, la població aturada minva en 126.800 i la inactiva creix en 47.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 405.500 persones, la població aturada disminueix en 403.200, i la inactiva creix en 61.000. persones.

miércoles, 26 de octubre de 2016

Una mirada abierta sobre la diversidad en el mundo del trabajo.Hoy he participado en lajornada “Dels reptes a les propostes: Món local i tercer sector per l’ocupacióde les persones en situació de vulnerabilitat”, organizado por Entitats catalanes d’acció social (ECAS), Federació d’empreses d’inserció de Catalunya (FEICAT9, Creu Roja y Fundació Pere Tarres, y qhe ha contado con el apoyo de la Diputació de Barcelona y la Conselleria de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya. 

martes, 25 de octubre de 2016

La Saga Liberbank. Séptima entrega. Nota breve a la sentencia de la AN de 30 de septiembre de 2016. Inexistencia de vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.1. Poco ha tardado Liberbank en volver ante los tribunales laborales. El pasado día 11 de octubrepubliqué una entrada en el blog en la que daba cuenta de la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 23 de septiembre y de las cinco ocasiones anteriores en que tanto la propia AN como la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se han pronunciado sobre conflictos existentes en la empresa.

sábado, 22 de octubre de 2016

Despidos colectivos ¿Cómputo por empresa o por centro de trabajo? Principio comunitario de interpretación conforme. Es posible en ambos casos, siempre que se garantice el derecho de información y consulta. Notas a la sentencia del TS de 17 de octubre, y recordatorio de la sentencia del TSJ del País Vasco de 21 de mayo de 2015 (y II).III. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2016.

1. Pues efectivamente, la empresa interpuso recurso de casación al amparo del arts. 207 e) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, con alegación de infracción de la doctrina y jurisprudencia aplicable. En concreto, la parte recurrente alegó infracción del art. 51.1 de la LET, art. 9.3 de la Constitución, y sentencia TJUE de 15 de enero de 2014 (asunto C-176/12), cuyo fallo era del siguiente tenor: “Las disposiciones del artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por sí solo o en conjunción con las disposiciones de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, deben interpretarse en el sentido de que, cuando una disposición nacional de transposición de esa Directiva, como el artículo L. 1111-3 del Código de trabajo francés, es incompatible con el Derecho de la Unión, ese artículo de la Carta no puede ser invocado en un litigio entre particulares para excluir la aplicación de esa disposición nacional”. 

Despidos colectivos ¿Cómputo por empresa o por centro de trabajo? Principio comunitario de interpretación conforme. Es posible en ambos casos, siempre que se garantice el derecho de información y consulta. Notas a la sentencia del TS de 17 de octubre, y recordatorio de la sentencia del TSJ del País Vasco de 21 de mayo de 2015 (I).I. Introducción.

1. Era muy esperada la sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del TribunalSupremo el 17 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Sebastián Moralo y que obtuvo, conviene destacarlo, la unanimidad del Pleno, que ya ha sido publicada en la base de datos del CENDOJ. El TS debía pronunciarse, al resolver el recurso de casación interpuesto por la parte empresarial contra la sentenciadictada por la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia del País Vasco el 21de mayo de 2015, de la que fue ponente la magistrada Garbiñe Biurrún, sobre qué criterio utilizar en relación al cómputo de trabajadores, por empresa o por centro de trabajo, para garantizar los derechos de información y consulta. Todo ello, teniendo en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentada en tres sentencias de 30 de abril y (dos) de 13 de mayo del mismo año, que merecieron una atención muy detallada en el blog y a cuya lectura remito a todas las personas interesadas, sin olvidar además que también serán objeto de mucha atención por el TS en la sentencia que motiva este comentario.

jueves, 20 de octubre de 2016

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous, 20 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes desetembre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.727.034 afiliats, dels quals 727.107 són de països UE (383.980 homes i 343.127 dones), i 999.927 són de països no UE (567.013 homes i 432.914 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,98 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de  2015 era de 1.645.874. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 81.160 persones.

Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 1.398 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 1.024 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 260.679 del mes de setembre de 2015 als actuals 278.035.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juny és la següent: el 83,61 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,10 % al d’autònoms, el 0,28 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (183.531 i 107-068, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (49.926 i 31.658), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (61.608 i 56.088).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (37.673), seguida de la boliviana (20.519) i paraguaiana (18.069).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (415.786, 24,08 %), seguida de Madrid (346.536, 20,07 %), Andalusia (193.428, 11,20 %) i la Comunitat Valenciana (177.655, 10,29 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 30.351, un 7,87 %.  Fa un any Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (385.435, 23,42 %), seguida de Madrid (333.233, 20,25 %), Andalusia (183.990, 11,18 %) i la Comunitat Valenciana (169.946, 10,33 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,14 i 13,23 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 283.967 persones (19,67 %), de les quals 172.776 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 179.807 treballadors, un 12,45 %, dels quals 110.008 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 115.645 treballadors, un 8,01 % del total, dels quals 67.838 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 94.807 afiliats (6,57 %), dels quals 50.307 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 85.015 persones, un 5,89 %, dels quals 50.307 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 10,06 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (85.177, 30,64 %), del sector de l’hostaleria (53.105, 19,10 %), i del sector de la construcció (31.208, 11,22 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.015, i amb un creixement de l’afiliació del 5,64 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el  13,51  i 14,62 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 265.169 persones (19,21 %), de les quals 162.379 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 171.462 treballadors, un 12,42 %, dels quals 106.263 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 106.368 treballadors, un 7,71 % del total, dels quals 62.400 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 89.502 afiliats (6,48 %), dels quals 47.885 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 77.246 persones, un 5,60 %, dels quals 42.088 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 12,36 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (82.158, 31,52 %), del sector de l’hostaleria (50.132, 19,23 %), i del sector de la construcció (29.541, 11,33 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.899, i amb un creixement de l’afiliació del 10,57 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (309.132), i els marroquins es situen en la segona posició amb 201.263 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 96.094, quedant els italians en la quarta posició, 88.498, per davant dels equatorians amb 69.744, dels britànics amb 59.172, dels búlgars amb 54.710, dels colombians amb 54.077, dels bolivians amb 51.900, i dels portuguesos amb 44.256. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (291.601), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 190.821 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 93.696, quedant els italians en la quarta posició, 77.241, per davant dels equatorians amb 70.804 dels bolivians amb 56.849, dels britànics amb 55.759, dels colombians amb 54.690, dels búlgars amb 52.751, i dels portuguesos amb 42.427.

3. La mitja del mes de setembre  d’afiliats estrangers a Catalunya és de 415.786, dels quals 135.550 són de països UE i 280.236 de països no UE.

Per règims, el 84,55 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,24 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (38.454, 31.460 i 13.264,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.976, 5.229 i 4.897), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.340 i 4.513). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (6.490), seguida de la població marroquina (2.750) i romanesa (2.571).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 6,04 i 10,08 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 66.618 (18,95 %), dels quals 49.043 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.741 afiliats (15,29 %),  dels quals 36.614 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.124 afiliats (10,84 %), dels quals 25.365 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.439 (8,94 %), dels quals 19.989 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.575 (5,57 %), dels quals 15.222 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.717, 26,38 % del total), de l’hostaleria (12.989, 20,49 %) i de la construcció (5.307, 8,37 %). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 5,78 i 11,21 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 66.070 (19,61 %), dels quals 48.122 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.043 afiliats (15,75 %) dels quals 35.724 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 34.278 afiliats (10,18 %), dels quals 22.737 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.706 (8,82 %), dels quals 19.143 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.936 (5,32 %), dels quals 13.936 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.682, 27,10 % del total), de l’hostaleria (12.086, 20,88 %) i de la construcció (5.029, 8,69 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (51.392), seguits dels romanesos (43.838), i els italians ocupen la tercera posició (26.710). A continuació trobem els xinesos (26.509), els pakistanesos (17.641), els bolivians (16.063), els francesos (15.887), els equatorians (12.953), els colombians (10.752), els senegalesos (10.097), i els indis (8.919). Fa un any els treballadors marroquins eren els primers (47.321), seguits dels romanesos (39.955), i els xinesos ocupaven la tercera posició (25.602). A continuació trobàvem els italians (23.147), els bolivians (16.693), els pakistanesos (16.239), els francesos (14.411), els equatorians (12.803), els colombians (10.503), i els peruans (9.102).