lunes, 2 de noviembre de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d’octubre, fet públic avui dilluns, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (15.1, es a dir 0.8 punts més que el mes de setembre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (73.0, es a dir 3.4 punts menys que el mes de setembre), i dels problemes d’índole econòmica (46.8, 1.6 punts menys que en el baròmetre anterior). Li segueixen “la classe política, els partits polítics” (13.3), el terrorisme (12.6), i la inseguretat ciutadana (9.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració baixa fins al cinquè (2.7, amb un increment de 0.1 punts sobre el baròmetre del mes de setembre), per darrera de l’atur (53.8, 2.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (21.1, 1.2 punts menys), de “la classe política, els partits polítics” (5.1), i de “no contesta” (3.2). Li segueixen "el govern, els polítics i els partits" (2.7), “no sap” (1.7), i el terrorisme (1.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al vuitè lloc (5.3, 0.1 punts menys que en el baròmetre de setembre), per darrera de l’atur (37.8), els problemes d’índole econòmica (37.7), “no contesta” (13.1), “no sap” (8.1), l’habitatge (7.9), la inseguretat ciutadana (7.3), i l’educació (5.4). Li segueixen les pensions (5.1), la sanitat (4.6) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració s’allunya fins el tretzè lloc (1.4, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (30.1), els problemes d’índole econòmica (23.3), “no contesta” (13.1), "no sap" (8.1), les pensions (3.4), l’educació (2.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.2), la inseguretat ciutadana (2.1), l’habitatge (1.9), “la classe política, els partits polítics” (1.7), la sanitat (1.5) i les preocupacions i situacions personals (1.5).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones en relació amb els homes (15.4 i 14.9) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (17.6); quan es pregunta quin es el principal problema personal, les franges més importants són les compreses entre 25 i 34, i 45 i 54 anys (1.8). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis secundaris són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.3, respectivament).

3. Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers no qualificats, i els aturats, els que manifesten més preocupació general per la immigració (23.8 i 16.9, respectivament), mentre que són els ocupadors amb assalariats i el personal administratiu els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.2 i 2.7, respectivament).

Per status socioeconòmic, són els agricultors (ocupadors sense assalariats i membres de cooperatives) els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 25.0 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya, i el 10.0 els que consideren que és el problema principal, mentre que són els obrers no qualificats els que consideren que és el problema que els afecta més directament (2.1).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 15.1 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 18.2 per als qui no tenien edat de votar i és del 17.6 en el cas dels qui no van exercir el seu dret al vot. També s’ha de fer esment del fet que és el col•lectiu “d’altres grups polítics” el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més (2.1), per davant dels votants del PP i de CiU (1.8), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.4.

5. Cal destacar com a novetat del baròmetre del mes d’octubre la inclusió de una pregunta sobre la valoració del govern en diferents àmbits d’actuació, i una subsegüent sobre qui es troba en millors condicions per abordar cada qüestió, bé el govern o bé el principal partir de l’oposició.

En l’àmbit de l’ocupació, són majoria els enquestats que consideren la política governamental és dolenta (42.8) o molt dolenta (22.1), mentre que la valoració bona és solament del 5.9 i la regular del 25.3. La majoria dels enquestats són del parer que ni el govern ni el PP es troben en condiciones d’afrontar el problema (31.4), i el PP guanya per 1.4 punts al govern (27.6 i 26.2).

En matèria d’immigració, també són majoria els enquestats que consideren la política governamental dolenta (36.9) o molt dolenta (17.2), mentre que la valoració bona és del 11.5 i la regular del 28.6. El govern guanya a la oposició per 0.1 punts sobre la capacitació per resoldre el problema (29.9 i 29.8, respectivament), mentre que un 25.2 són del parer que cap dels dos poden afrontar adequadament el repte.

No hay comentarios: