jueves, 21 de julio de 2016

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 21 de juliol les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juny.A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:


2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juny hi ha un total de 1.747.801 afiliats, dels quals 740.872 són de països UE (389.581 homes i 351.291 dones), i 1.006.930 són de països no UE (570.197 homes i 43.733 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,78 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de 2015 era de 1.668.099. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 79.702 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 13.397 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 3.309 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 258.442 del mes de juny de 2015 als actuals 276.989.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juny és la següent: el 83,87 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,85 % al d’autònoms, el 0,26 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (183.954 i 107.961, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (49.298 i 31.728), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (69.173 i 61.761).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.873), seguida de la boliviana (21.985) i paraguaiana (18.762).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (413.631, 23,67 %), seguida de Madrid (349.057, 19,97 %), Andalusia (205.536, 11,76 %) i la Comunitat Valenciana (178.628, 10,22 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 27.626, un 7,16 %.  Fa un anyCatalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (386.005, 23,14 %), seguida de Madrid (336.027, 20,14 %), Andalusia (198.725, 11,91 %) i la Comunitat Valenciana (172.217, 10,32 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,05 i 13,54 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 279.241 persones (19,05 %), de les quals 168.525 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 180.301 treballadors, un 12,30 %, dels quals 110.403 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 110.542 treballadors, un 7,54 % del total, dels quals 63.967 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 93.915 afiliats (6,41 %), dels quals 50.036 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 87.476 persones, un 5,97 %, dels quals 47.937 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 9,42 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (84.941, 30,67 %), del sector de l’hostaleria (52.407, 18,92 %), i del sector de la construcció (31.495, 11,37 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.243, i amb un creixement de l’afiliació del 6,39 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,44  i 14,73 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 260.059 persones (18,51 %), de les quals 158.132 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 172.996 treballadors, un 12,31 %, dels quals 107.206 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 102.676 treballadors, un 7,31 % del total, dels quals 59.887 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 89.373 afiliats (6,36 %), dels quals 48.070 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 79.942 persones, un 5,69 %, dels quals 43.884 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 11,2 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (81.278, 31,45 %), del sector de l’hostaleria (49.343, 19,09 %), i del sector de la construcció (29.603, 11,45 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.098, i amb un creixement de l’afiliació del 10,3 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (316.511), i els marroquins es situen en la segona posició amb 21.450 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 95.653, quedant els italians en la quarta posició, 87.034, per davant dels equatorians amb 70.0771, dels britànics amb 61.883, dels búlgars amb 56.725, dels colombians amb 54.025, dels bolivians amb 53.474, i dels portuguesos amb 44.476. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (298.424), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 202.992 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 93.612, quedant els italians en la quarta posició (77.746), per davant dels equatorians amb 72.190 dels britànics amb 58.816, dels bolivians amb 58.077, dels búlgars amb 54.619, dels colombians amb 54.532, i dels portuguesos amb 41.720.

3. La mitja del mes de juny d’afiliats estrangers a Catalunya és de 413.631, dels quals 136.969 són de països UE i 276.663 de països no UE.

Per règims, el 84,57 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,228 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (38.346, 31.319 i 13.344,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.785, 5.165 i 4.80), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.698 i 4.680). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (6.768), seguida de la població marroquina (2.886) i romanesa (2.610).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,73 i 10,47 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 65.575 (18,75 %), dels quals 47.841 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.047 afiliats (15,16 %),  dels quals 36.174 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.603 afiliats (10,41 %), dels quals 23.757 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.185 (8,91 %), dels quals 19.912 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 20.235 (5,78 %), dels quals 15.674 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.585, 26,34 % del total), de l’hostaleria (12.774, 20,28 %) i de la construcció (5.332, 8,47 %). Fa un any(i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 5,82 i 11,60 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 61.354 (18,72 %), dels quals 45.079 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.186 afiliats (15,32 %) dels quals 34.294 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 32.228 afiliats (9,84 %), dels quals 21.555 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.449 (8,99 %), dels quals 18.979 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 18.018 (5,50 %), dels quals 13.985 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.556, 27,06 % del total), de l’hostaleria (11.971, 20,82 %) i de la construcció (5.025, 8,74 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (51.438), seguits dels romanesos (43.865), i els xinesos ocupen la tercera posició (26.416). A continuació trobem els italians (26.393), els pakistanesos (17.343), els francesos (16.630), els bolivians (16.269), els equatorians (12.869), els colombians (10.653), i els britànics (8.958), i el senegalesos (9.052). Fa unany els treballadors marroquins eren els primers  (48.282), seguits dels romanesos (40.361), i els xinesos ocupaven la tercera posició (25.576). A continuació trobàvem els italians (22.978), els bolivians (17.061), els pakistanesos (15.780), els francesos (14.913), els equatorians (12.956), els colombians (10.564), i els peruans (9.091)

No hay comentarios: