domingo, 22 de febrero de 2015

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 19 de febrer les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de gener.      

 A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de gener hi ha un total de 1.516.056 afiliats, dels quals 613.535 són de països UE (323.051 homes i 290.485 dones), i 902.521 són de països no UE (498.690 homes i 403.832 dones). És a dir, s’ha produït un augment anual del 0,08 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener  de 2014 era de 1.514.821. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 1235 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 35.800 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de la disminució de 763 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 222.312 del mes de gener de 2014 als actuals 240.614.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de gener d’enguany és la següent: el 83,88 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,87 % al d’autònoms, el 0,23 % al del mar, i el 0.02 % al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (148.978 i 88.679, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (45.273 i 26.518), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (67.184 i 50.002).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (37.525), seguida de la boliviana (28.049) i paraguaiana (19.047).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de gener, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (341.762, 22,54 %), seguida de Madrid (323.116, 21,31 %), Andalusia (191.992, 12,66 %) i la Comunitat Valenciana (172.157, 11,36 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 4305 afiliats, un 1,28 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (337.457, 22,28 %), seguida de Madrid (327.278, 21,61 %), Andalusia (199.922, 13,20 %) i la Comunitat Valenciana (167.801, 11,08 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,74  i 16,20 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 197.078 persones (15,50 %), de les quals 125.943 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 162.496 treballadors, un 12,78 %, dels quals 101.666 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 91.884 treballadors, un 7,23 % del total, dels quals 54.104 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 84.559 afiliats (6,65 %), dels quals 45.544 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 68.451 persones, un 5,38 %, dels quals 37.562 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (76.236, 31,68 %), del sector de l’hostaleria (45.382, 18,86 %), i del sector de la construcció (27.059, 11,25 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.543). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 15,23 i 16,76 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 196.147 persones (15,22 %), de les quals 129.415 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 164.281 treballadors, un 12,75 %, dels quals 105.733 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 92.999 treballadors, un 7,22 % del total, dels quals 58.167 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 84.912 afiliats, 6,59 %, dels quals 47.340 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 64.844 persones, un 5,03 %, dels quals 35.895 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.820, 31,41 %), del sector de l’hostaleria (43.150, 19,57 %), i del sector de la construcció (25.091, 11,29 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 17.847)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (263.158), i els marroquins es situen en la segona posició amb 186.858 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 91.134, quedant els equatorians en la quarta posició (69.164), per davant dels italians amb 63.652, dels bolivians amb 57.178, dels britànics amb 53.193, dels colombians amb 50.852, dels búlgars amb 48.067, i dels portuguesos amb 38.127. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (244.025), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 184.678 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 87.690, quedant els equatorians en la quarta posició (81.074), per davant dels bolivians amb 67.728, dels colombians amb 59.426, dels italians amb 57.951, dels britànics amb 51.177, dels búlgars amb 48.190, i dels treballadors del Perú amb 40.288.

3. La mitja del mes de gener d’afiliats estrangers a Catalunya és de 341.762, dels quals 108.791 són de països UE i 232.971 de països no UE.

Per règims, el 84,19 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,67 % en el d’autònoms, i el 0,15 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (30.049, 23.953 i 12.828,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (11.528, 4.241 i 4.180), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.521 i 2.725). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (8.070), seguida de la marroquina (2.980), i de la romanesa (2.725).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,68 i 13,21 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 45.466 (15,80 %), dels quals 34.650 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 44.654 afiliats (15,52 %) dels quals 30.959 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 27.981 afiliats (9,73 %), dels quals 18.901 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.229 (9,81 %), dels quals 18.209 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.386 (5,35 %), dels quals 11.840 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.618, 27,30 % del total), de l’hostaleria (10.881, 21,03 %) i de la construcció (4.552, 8,50 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,45 i 14,18 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 45.192 (15,60 %), dels quals 35.152 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 44.964 afiliats (15,60 %,) dels quals 31.880 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 27.515 afiliats (9,62 %), dels quals 19.954 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.347 (9,83 %), dels quals 18.717 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 14.330 (4,97 %, sent la primera vegada que el percentatge d’afiliació es situava per sota del 5 %), dels quals 10.951eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.467, 27,62 % del total), de l’hostaleria (10.605, 21,75 %) i de la construcció (4.109, 8,43 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (41.229), seguits dels romanesos (33.451), i els xinesos ocupen la tercera posició (24.645). A continuació trobem els italians (20.480), els bolivians (16.565), els pakistanesos (13.759), els francesos (13.472), els equatorians (12.570), els colombians (9.654), i els peruans (9.070). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (39.679), seguits dels romanesos (30.657), i els xinesos ocupaven la tercera posició (23.395). A continuació trobàvem els bolivians (19.414), els italians (18.664), els equatorians (15.996), els colombians (11.512), els pakistanesos (12.937), els francesos (12.514), i els peruans (11.250).

No hay comentarios: