lunes, 6 de mayo de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’abril.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques avui dilluns, 6 de maig, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 1.618.935, amb un increment de 14.797 persones sobre el mes anterior, la major part concentrada en el regim general, on  s’ha produït un augment de 11.890 persones. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït una millora de l’afiliació de 2.835 persones, mantenint la tendència positiva del mes anterior , essent en l’actualitat un total de 217.698 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 11.914 persones, quedant-se en 3.017.311.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 686.727 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 89.644.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes d’abril, i les de prestacionscorresponents al mes de març, que han estat publicades també avui dilluns, 6 de maig, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 612.587 (12,27 % del total). 189.700 són de països UE i 422.887 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 11.796 persones (25,61 % del total), i una disminució interanual de 32.477 (l’atur del total de la població ha crescut en 244.958 persones). En les dades del mes d’abril destaca el creixement entre les persones sense ocupació anterior (056 %, sent l’atur de 68.716 persones), i la disminució en el sector de l’agricultura (3,46 %, sent l’atur de 51.925 persones).     

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 135.066 (20,55 % del total). 24.059 són de països UE i 111.007 de països no UE, amb un descens    mensual de 2.741 persones (23,23 % del total), i una disminució interanual de 5.875 (18,08 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (71.184), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 29.665.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de març:  314.056, amb un descens interanual del 14,3 %. 112.730 aturats són de països UE i 201.326 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,66 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,20 % si es tracta de la prestació contributiva, del 11,83 % en cas de subsidi, 11,97 % en la renda activa d’inserció, i 2,06 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de març amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,40 % al 10,20 % (un descens del 10,5 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 14,17 al 11,83 % (un 16,5 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (11,83 %) depassa 1,63 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,20 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 11,97 % del total dels perceptors, amb un 16,0 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de març cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI és superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48,7 % del estrangers de països UE i el 41,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 51,3 i  el 58,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de març, un total de 2.945.056, el 46 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencials (42 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 4 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 38,23 % (50,38 i 41,68 % els mesos de març de 2011 i 2012 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 222.173 milions d’euros, un 8,5 % de la despesa total (disminució interanual del 13,3 %).

El 71,4 % de la despesa total de prestacions (2.624.720 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 65,7 % quan es tracta d’aturats estrangers (60,6 i 64,0 % en els mesos de març de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,71 %), per davant de les de Barcelona (15,63 %), València (5,33 %), Alacant (4,45 %), Illes Balears (4,19 %), Múrcia (3,44 %), Tarragona (3,34 %), Girona (3,33 %), Málaga (3,30 %), Saragossa (2,92 %), Almeria (2,84 %), i Castelló (2,69 %). 

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (57.894, 18,43 %). Els romanesos mantenen la segona posició (57.221, 18,22 %), i els equatorians la tercera (25.456, 8,11 %). En quart lloc trobem els colombians (18.264, 5,82 %), en cinquè els búlgars (13.159, 4,19 %), i en sisè els italians (10.162, 3,24 %).

No hay comentarios: