sábado, 23 de diciembre de 2017

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 21 de desembre les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mesde novembre.A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre octubre hi ha un total de 1.836.498 afiliats, dels quals 768.942 són de països UE (411.559 homes i 357.383 dones), i 1.067.556 són de països no UE (619.724 homes i 447.832 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,72 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de novembre de  2016 era de 1.704.921. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 131.577 persones.

Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 13.723 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del descens de 466 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 278.351 del mes de novembre de 2016 als actuals 300.752.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de novembre és la següent: el 83,38 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,38 % al d’autònoms, el 0,24 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (195.725 i 120.131, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (53.213 i 35.507), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (77.533 i 56.648).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (36.869), seguida de la boliviana (17.249) i paraguaiana (17.045).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (437.439, 23,82 %), seguida de Madrid (377.463, 20,55 %), Andalusia (221.259, 12,05 %) i la Comunitat Valenciana (206.787, 11,26 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 36.591, un 9,13 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (400.848, 23,51 %), seguida de Madrid (353.156, 20,71 %), Andalusia (209.669, 12,30 %) i la Comunitat Valenciana (192.377, 11,28 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,64 i 11,84 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 254.690 persones (16,63 %), de les quals 159.766 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 192.301 treballadors, un 12,56 %, dels quals 117.817 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 128.351 treballadors, un 8,38 % del total, dels quals 76.655 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 108.762 persones, un 7,10 %, dels quals 63.281 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 18,91 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 107.146 afiliats (7,00 %), dels quals 57.856 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (87.482, 29,09 %), del sector de l’hostaleria (55.186, 18,35 %), i del sector de la construcció (35.429, 11,78 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.560, i amb un creixement de l’afiliació del 11,09 % en sèrie interanual). Fa un any,(i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,02 i 13,39 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 237.165 persones (16,68 %), de les quals 148.262 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 180.787 treballadors, un 12,71 %, dels quals 110.554 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 110.791 treballadors, un 7,79 % del total, dels quals 64.757 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 96.787 afiliats (6,81 %), dels quals 51.472 eren de països no UE; el sector de la construcció es situvaa en el cinquè lloc i ocupava a 91.404 persones, un 6,43 %, dels quals 40.754 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 11,73 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (83.944, 30,16 %), del sector de l’hostaleria (51.592, 18,53 %), i del sector de la construcció (31.894, 11,46 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.460, i amb un creixement de l’afiliació del 5,03 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (324.910), i els marroquins es situen en la segona posició amb 230.614 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 100.900, quedant els italians en la quarta posició, 97.161, per davant dels equatorians amb 69.578, dels britànics amb 63.408, dels búlgars amb 56.628, dels colombians amb 55.670, dels bolivians amb 49.275, i dels portuguesos amb 47.499. Fa unany, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (305.5687), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 211.971 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 97.043, quedant els italians en la quarta posició, 84.093, per davant dels equatorians amb 67.532, dels britànics amb 60.510, dels búlgars amb 53.446, dels colombians amb 51.050, dels bolivians amb 49.688, i dels portuguesos amb 43.746.

3. La mitja del mes de novembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 437.439, dels quals 145.385 són de països UE i 292.055 de països no UE.

Per règims, el 83,85 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,98 % en el d’autònoms, i el 0,19 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (42.094, 31.501 i 25.565,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (14.042, 5.888 i 5.593), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.228 i 3.168). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (5.801), seguida de la població hondurenya (4.506) i romanesa (2.508).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,25 i 9,09 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 58.862 (16,05 %), dels quals 43.811 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.721 afiliats (15,19 %),  dels quals 37.992 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 43.033 afiliats (11,73 %), dels quals 29.015 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 35.303 (9,62 %), dels quals 22.597 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 25.606 (6,98 %), dels quals 20.595 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.175, 24,57 % del total), de l’hostaleria (13.870, 19,84 %) i de la construcció (6.002, 8,59 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,64 i 10,49 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 55.478 (16,50 %), dels quals 35.396 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 51.688 afiliats (15,37 %),  dels quals 35.396 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.574 afiliats (10,88 %), dels quals 24.200 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.973 (9,51 %), dels quals 20.390 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 21.316 (6,34 %), dels quals 16.694 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.499, 25,77 % del total), de l’hostaleria (12.766, 20,00 %) i de la construcció (5.390, 8,44 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (54.527), seguits dels romanesos (43.123), i els italians ocupen la tercera posició (31.330). A continuació trobem els xinesos (28.058), els pakistanesos (18.675), els francesos (17.600), els bolivians (16.011), els equatorians (13.198), els colombians (11.178), els hondurenys (9.874), i els anglesos (9.765). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (49.498), seguits dels romanesos (40.701), i els italians ocupaven la tercera posició (26.945). A continuació trobàvem els xinesos (26.815), els pakistanesos (17.085), els francesos (16.097), els bolivians (15.587), els equatorians (12.517), els colombians (10.040), els anglesos (9.014), i els hondurenys (8.751).

No hay comentarios: