jueves, 20 de marzo de 2014

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dijous 20 de març les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi ha un total de  1.520.688 afiliats (53,41 % homes i 46,59 % dones), dels quals 593.210 són de països UE (3011.654 homes i 281.558 dones), i 927.477 són de països no UE (500.678 homes i 426.801 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,74  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de 2013 era de 1.596.391. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 75.703 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 4.731 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 880,  i en sèrie interanual hem passat dels 212.907 del mes de febrer de 2013 als actuals 223.192.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de febrer d’enguany és la següent: el 85,06 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 14,68 % al d’autònoms, el 0,24 % al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (140.110 i 87.354, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (42.531 i 24.629), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (67.320 i 52.622).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és per primera vegada majoritària (34.538), seguida de la boliviana (34.295) i paraguaiana (19.431).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (338.029, 22,23 %), seguida de Madrid (327.255, 21,52 %), Andalusia (204.336, 13,44 %) i la Comunitat Valenciana (165.216, 10,86 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 11.948, un 3,41 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (349.997, 21,92 %), seguida de Madrid (346.477, 21,70 %), Andalusia (205.688, 12,88 %) i la Comunitat Valenciana (170.116, 10,66 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 19.444 persones, un 5,26. %.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 15,13 i 16,79 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 196.887 persones (15,22 %), de les quals 128.653 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 162.799 treballadors, un 12,59 %, dels quals 104.427 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 92.875 treballadors, un 7,18 % del total, dels quals 57.561 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 85.499 afiliats, 6,61 %, dels quals 47.428 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 67.756 persones, un 5,24 %, dels quals 37.367 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (70.024, 31,37 %), del sector de l’hostaleria (43.548, 19,51 %), i del sector de la construcció (25.247, 11,31 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 17.883). El mes de febrer de 2013 les dades eren les següents: la primera posició era ocupada per  l’hostaleria, que ocupava a 207.274 persones (15,03 %), de les quals 140.486 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 173.574 treballadors, un 12,59 %, dels quals 114.446 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 103.053 treballadors, un 7,47 % del total, dels quals 67.544 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 91.354 afiliats, 6,62 %, dels quals 52.813 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 77.862 persones, un 5,65 %, dels quals 44.914 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.227, 30,64 %), del sector de l’hostaleria (42.323, 19,88 %), i del sector de la construcció (25.551, 12,00 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.246).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (252.021), i els marroquins es situen en la segona posició amb 184.643 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 87.176, quedant els equatorians en la quarta posició (79.662), per davant dels bolivians amb 66.783, dels italians amb 58.598, dels colombians amb 58.182, dels britànics amb 51.755, dels búlgars amb 48.799, i dels treballadors del Perú amb 39.330. Les dades del mes de febrer de 2013 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (256.276), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 190.020 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (100.616), seguits, dels xinesos amb 85.264, dels bolivians amb 78.527, dels colombians amb 74.811, dels italians amb 56.619, dels peruans amb 50.623, dels búlgars amb 51.959, i dels treballadors del Regne Unit amb 50.897.

3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 338.029, dels quals 102.348 són de països UE i 235.681 de països no UE.

Per règims, el 85,31 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,52 % en el d’autònoms, i el 0,17 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (29.252, 22.552 i 12.433,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (10.612, 3.803 i 3.793), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.048 i 2.375). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (9.639), seguida de la marroquina (3.099), i de l’equatoriana (2.522).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,10 i 14,16 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 45.471 (15,77 %), dels quals 35.192 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 44.526 afiliats (15,44 %,) dels quals 31.507 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 27.936 afiliats (9,69 %), dels quals 19.989 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.436 (9,86 %), dels quals 18.725 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 14.811 (5,14 %), dels quals 11.287són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.511, 27,53 % del total), de l’hostaleria (10.624, 21,65 %) i de la construcció (4.158, 8,47 %). Les dades del mes de febrer de 2013 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 47.255 (15,57 %), dels quals 37.085 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 46.555 afiliats (15,34 %,) dels quals 33.471 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.080 afiliats (9,91 %), dels quals 22.435 erenn de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.329 (9,99 %), dels quals 20.426 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 16.931 (5,58 %), dels quals 12.977 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.325, 26,90 % del total), de l’hostaleria (9.913, 21,64 %) i de la construcció (4.072, 8,89 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (39.833), seguits dels romanesos (31.080), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.359). A continuació trobem els bolivians (19.297), els italians (18.883), els equatorians (15.211), els pakistanesos (12.876), els colombians (11.304), els francesos (12.668), i els peruans (11.069). Les dadesdel mes de febrer de 2013 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (40.961), seguits dels romanesos (31.025), i els xinesos ocupen la tercera posició (22.584). A continuació trobem els bolivians (21.669), els equatorians (19.105), els italians (18.361), els colombians (13.934), els peruans (13.087), els francesos (12.561), i els pakistanesos (12.235).

No hay comentarios: