miércoles, 19 de diciembre de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre.
 1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar ahir, dimarts 18 de desembre,  les dades generals d’afiliacióde la població estrangera corresponents al mes de novembre    

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació, atesos els canvis legals que s’han operat a partir del 1 de juliol. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre hi ha un total de 1.663.674 afiliats (53,40 % homes i 46,60 % dones), dels quals 621.398 són de països UE (332.990 homes i 288.407 dones), i 1.042.276 són de països no UE (555.559 homes i 486.716 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 5,00  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de novembre de 2011 era de 1.751.297. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 87.621 persones. Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 35.359 (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del descens de 1.450 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 209.216 del mes de novembre de 2011 als actuals 215.675. En el regim especial del personal al servei de la llar familiar, que s’ha extingit el 30 de juny, encara resten 468 persones.     

En les dades estatals del mes de febrer no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’octubre és la següent: el 86,70 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 12,96 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar, el 0,03 % al règim de la llar familiar, i el 0,03% al del carbó.   

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (145.859 i 95.839, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (39.378 i 24.098), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (71.358 i 65.864).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (40.822), seguida de la romanesa (30.407) i paraguaiana (18.002).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (365.604, 21,98 %), seguida de Madrid (358.898, 21,57 %), Andalusia (207.381, 12,47 %) i la Comunitat Valenciana (183.955, 11,06 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 21.242 persones, un 5,64. %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (387.446, 22,12 %), seguida de Madrid (376.982, 21,53 %), Andalusia (208.564, 11,91 %) i la Comunitat Valenciana (192.701, 11,00 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 15,78 i 15,47 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 222.690 persones (15,44 %), de les quals 151.441 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 181.603 treballadors, un 12,59 %, dels quals 120.318 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 109.143 treballadors, un 7,57 % del total, dels quals 72.348 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 95.444 afiliats, 6,62 %, dels quals 55.680 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 87.255 persones, un 6,05 %, dels quals 50.631 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.456, 30,35 %), del sector de l’hostaleria (42.837, 19,86 %), i del sector de la construcció (27.178, 12,60 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.487). El mes de novembre de2011 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició 241.030 persones (21,78 %), de les quals 165.965 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 194.592 treballadors, un 17,58 %, dels quals 130.570 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 123.811 treballadors, un 11,19 % del total, dels quals 87.046 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 121.225 persones, un 10,95 %, dels quals 72.472 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.014, 29,16 %), del sector de l’hostaleria (41.346, 19,76 %), i del sector de la construcció (29.970, 14,33 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.530).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (266.433), i els marroquins es situen en la segona posició amb 195.840 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (108.961), seguits, dels xinesos amb 87.859, dels bolivians amb 81.867, dels colombians amb 80.274, dels italians amb 58.611, dels peruans amb 54.407, dels búlgars amb 53.143, i dels treballadors del Regne Unit amb 52.412. Les dades del mes de novembre de2011 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (279.186), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 206.787 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (131.468), seguits dels colombians amb 93.777, dels xinesos amb 86.942, dels bolivians amb 81.702, dels peruans amb 62.417, dels italians amb 60.945, dels búlgars amb 53.732, i del treballadors del Regne Unit amb 51.818.

3. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 365.604, dels quals 104.752 són de països UE i 260.852 de països no UE.

Per règims, el 87,22 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 12,55 % en el d’autònoms, el 0,20 % en el del mar, i el 0,03 % en el de la llar familiar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (32.184, 23.439 i 16.200,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (9.483, 3.584 i 3.472), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.342 i 3.322). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.968), seguida de l’equatoriana (3.181), i de la marroquina (2.872).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,21 i 13,19 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 50.467 (15,83 %), dels quals 39.694 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.017 afiliats (15,37 %), dels quals 35.259 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 31.6190 afiliats (9,92 %), dels quals 23.694 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.249 (9,80 %), dels quals 21.145 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.164 (6,05 %), dels quals 14.761 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.323, 26,86 % del total), de l’hostaleria (9.830, 21,43 %) i de la construcció (4.295, 9,36 %). Les dades del mes de novembre de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 54.053 (18,89 %), dels quals 42.753 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.053 afiliats (18,19 %), dels quals 37.653 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 35.550 afiliats (12,43 %), dels quals 27.012 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 34.615 (12,10 %), dels quals 23.790 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 26.672 (per quarta vegada el percentatge es situava per sota del 10 %, el 9,32 %), dels quals 20.815 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.621, 26,50 % del total), de l’hostaleria (9.108, 20,77 %) i de la construcció (4.709, 10,74 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (43.627), seguits dels romanesos (32.451), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.188). A continuació trobem els bolivians (22.532), els equatorians (20.536), els italians (18.946), els colombians (15.046), els peruans (13.812), els pakistanesos (12.828), i els francesos (12.8764). Les dades del mes de novembrede 2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (48.412), seguits dels romanesos (34.520), i els equatorians ocupaven la tercera posició (24.967). A continuació trobàvem els xinesos (23.233), els bolivians (22.524), els italians (19.896), els colombians (17.063), els peruans (15.385), els francesos (13.038), i els pakistanesos (12.782).


No hay comentarios: