miércoles, 20 de junio de 2018

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig.


El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dimarts 19 de juny les dades generals d'afiliació e la població estrangera corresponents al mes demaig.

  
A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig hi ha un total de 2.004.062 afiliats, dels quals 842.095 són de països UE (444.513 homes i 397.582 dones), i 1.161.967 són de països no UE (669.725 homes i 492.242 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,65 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de  2017 era de 1.861.591. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 142.471 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 68.612 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 4.720 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 294.174 del mes de maig de 2017 als actuals 320.167.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril és la següent: el 83,79 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,98 % al d’autònoms, el 0,23 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (206.831 i 132.726, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (54.639 i 37.680), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (96.536 i 69.886).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (36.691), seguida de la paraguaiana (16.633) i boliviana (16.206).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (473.943, 23,65 %), seguida de Madrid (392.838, 19,60 %), Andalusia (263.435, 13,15 %) i la Comunitat Valenciana (263.435, 10,40 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 35.249, un 8,04 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (438.694, 23,60 %), seguida de Madrid (363.353, 19,50 %), Andalusia (243.360, 13,10 %) i la Comunitat Valenciana (192.045, 10,30 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,98 i 10,72 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 305.352 persones (18,19 %), de les quals 187.996 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 198.988 treballadors, un 11,85 %, dels quals 122.097 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 137.087 treballadors, un 8,16 % del total, dels quals 81.574 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 118.409 persones, un 7,05 %, dels quals 70.423 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 17,66 % en sèrie interanual);la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 112.207 afiliats (6,68 %), dels quals 61.276 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (90.748, 28,34 %), del sector de l’hostaleria (58.835, 18,38 %), i del sector de la construcció (38.082, 11,89 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.150, i amb un creixement de l’afiliació del 12,42 % en sèrie interanual). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 15,73 i 11,95 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 284.942 persones (18,24 %), de les quals 173.327 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 186.506 treballadors, un 11,94 %, dels quals 113.648 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 120.243 treballadors, un 7,70 % del total, dels quals 70.066 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 101.101 afiliats (6,47 %), dels quals 53.860 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 100.638 persones, un 6,44 %, dels quals 57.257 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 16,53 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (87.476, 29,74 % %), del sector de l’hostaleria (55.191, 18,76 % %), i del sector de la construcció (33.873, 11,51 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.675, i amb un creixement de l’afiliació del 8,89 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (351.257), i els marroquins es situen en la segona posició amb 263.555 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 111.154, quedant els xinesos en la quarta posició, 102.433, per davant dels equatorians amb 72.935, dels britànics amb 68.976, dels búlgars amb 63.669, dels colombians amb 61.128, dels portuguesos amb 51.254, i dels bolivians amb 50.515. Fa un any,els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (339.783), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 240.129 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 98.674, quedant els italians en la quarta posició, amb 96.860, per davant dels equatorians amb 70.048, dels britànics amb 65.993, dels búlgars amb 61.257, dels colombians amb 54.802, dels bolivians amb 49.871 dels portuguesos amb 47.201

3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 473.943, dels quals 158.104 són de països UE i 315.839 de països no UE.

Per règims, el 84,22 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,62 % en el d’autònoms, i el 0,16 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (47.410, 33.956 i 28.192,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (14.488, 6.084 i 6.016), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.754 i 4.343). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (5.491), seguida de la població hondurenya (4.615) i romanesa (2.494).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,71 i 8,223 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 70.417, (17,64 %), dels quals 51.804 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.935 afiliats (14,51 %),  dels quals 39.338 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 46.434 afiliats (11,63 %), dels quals 31.189 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 37.095 (9,29 %), dels quals 23.994 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 28.242 (7,08 %), dels quals 22.777 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.844, 24,10 % del total), de l’hostaleria (14.764, 19,94 %) i de la construcció (6.328, 8,55 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 5,65 i 9,38 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 67.269 (18,18 %), dels quals 49.333 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.352 afiliats (14,69 %),  dels quals 36.967 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.335 afiliats (10,90 %), dels quals 26.714 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 33.193 (8,97 %), dels quals 21.203 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.669 (6,40 %), dels quals 18.709 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.198, 25,35 % del total), de l’hostaleria (13.732, 20,24 %) i de la construcció (5.768, 8,50 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (60.487), seguits dels romanesos (46.935), i els italians ocupen la tercera posició (34.406). A continuació trobem els xinesos (28.520), els pakistanesos (19.876), els francesos (18.938), els bolivians (16.307), els equatorians (13.725), els colombians (12.370), i els hondurenys (10.726). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (56.326), seguits dels romanesos (45.131), i els italians ocupaven la tercera posició (30.044). A continuació trobàvem els xinesos (27.395), els pakistanesos (15.872), els francesos (17.672), els bolivians (15.872), els equatorians (13.111), els colombians (11.110), els anglesos (10.012), i els senegalesos (9.922).

No hay comentarios: