miércoles, 2 de julio de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juny.
En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques avui dimarts, 2 de juliol, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

 
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 1.609.677, amb un mínim increment de 1.456 persones sobre el mes anterior, degut a l’augment d’afiliats en el regim de treballadors autònoms de 3.274, essent en l’actualitat un total de 237.840 afiliats,
mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 15.516 persones, quedant-se en 3.115.747. Destaca aquest mes de juny el descens en l’afiliació del regim general de 1.935 persones, trencant-se una tendència positiva dels cinc mesos anteriors.

Durant el mes de juny el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 291.130 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 32.145.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de juny, i lesde prestacions corresponents al mes de maig, que han estat publicades també avui dimarts, 2 de juliol, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 528.238 (11,87 % del total). 184.327 són de països UE i 343.911 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 12.304 persones (10,02 % del descens de l’atur del total de la població), i una disminució interanual de 46.001 (14,65 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de juny  destaca l’augment en el sector de l’agricultura  (6,88 %, sent l’atur de 57.347 persones) i el descens en el de serveis (3,73 %, sent l’atur de 282.335 persones).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 111.030 (19,47 % del total). 21.710 són de països UE i 89.320 de països no UE, amb un descens mensual de 4.645 persones (37,75 % del descens a tot l’Estat), i una disminució interanual de 12.922 (28,09 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (57.869), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 21.903.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de maig:  233.170, amb un descens interanual del 20,6 %. 92.376 aturats són de països UE i 140.794 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,37 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,06 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,36 % en cas de subsidi, 10,25 % en la renda activa d’inserció, i 2,14 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s’observa un lleuger descens de la població acollida a prestació contributiva, una  important disminució dels perceptors de subsidi i de la renda activa d’inserció, i un mínim creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,17 % al 10,06 % (un descens del 1,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens molt més important del 11,14 al 9,36 % (un 16,0 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es lleugerament inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (9,36 i 10,06 %), capgirant una tendència mantinguda durant moltes mesos de major importància del nombre de persones perceptores del subsidi. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,25 % del total dels perceptors, amb un 8,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de maig cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors de la prestació contributiva i del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 47,3 % dels estrangers de països UE i el 41,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 52,7 i  el 59,0 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 2.487.956, el 41 % reben prestacions contributives i el 59 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 34,28 % (40,47 i 37,91 % els mesos de maig de 2012 i 2013 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 153.440.000 milions d’euros, un 7,7 % de la despesa total (disminució interanual del 6,1 %).

El 66,3 % de la despesa total de prestacions (2.002.270 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 64,3 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,0 i 66,1 % en els mesos de maig de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,68 %), per davant de les de Barcelona (14,69 %), %), València (6,05 %), Alacant (4,51 %), Almeria (3,89 %), Múrcia (3,89), Màlaga (3,11 %), Tarragona (3,06 %), Castelló (2,99 %), Girona (2,93 %), Saragossa (2,82 %), i  Illes Balears (2,39 %).       

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (49.845, 21,38 %), per davant dels marroquins (45.106, 19,34 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (14.962, 6,42 %). En quart lloc trobem els búlgars (11.097, 4,76 %), en cinquè els colombians (10.610, 4,55 %), i en sisè els italians (7.606, 3,26 %).

1 comentario:

sergi dijo...

Lamentablement, no hi ha feina per tots, i quan abans ho entenguin segurament abans buscaran noves opcions. Possiblement, al nord d'europa.