jueves, 24 de julio de 2014

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dijous 24 de juliol, les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes de juny.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juny hi ha un total de 1.609.677 (53,39 % homes i 46,61 % dones), dels quals 650.619 són de països UE (338.224 homes i 312.395 dones), i 959.058 són de països no UE (521.311 homes i 437.747 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,96 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de 2013 era de 1.641.822. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 32.145 persones.

Cal destacar el lleuger descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 1.935 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 3.284 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 223.639 del mes de juny de 2013 als actuals 237.840.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juny d’enguany és la següent: el 84,93 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 14,78 % al d’autònoms, el 0,28 % al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (157.516 i 95.764, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (43.927 i 26.126), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (64.073 i 56.036).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és per cinquena  vegada majoritària (36.853), seguida de la boliviana (32.333) i paraguaiana (19.682).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (371.457, 23,08 %), seguida de Madrid (331.035, 20,57 %), Andalusia (189.049, 11,74 %) i la Comunitat Valenciana (165.542, 10,28 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 3.583, un 0,96 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (375.040, 22,84 %), seguida de Madrid (347.047, 21,14 %), Andalusia (194.389, 11,84 %) i la Comunitat Valenciana (164.114, 10,00 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,06 i 15,79 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 250.910 persones (18,35 %), de les quals 155.120 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 169.861 treballadors, un 12,43 %, dels quals 107.205 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 99.210 treballadors, un 7,26 % del total, dels quals 59.911 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 87.211 afiliats, 6,38 %, dels quals 47.706 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 71.864 persones, un 5,26 %, dels quals 38.968 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (75.260, 31,64 %), del sector de l’hostaleria (46.990, 19,76 %), i del sector de la construcció (26.835, 11,28 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.767). El mes de juny de 2013 les dades eren les següents: la primera posició era ocupada per  l’hostaleria, que ocupava a 254.841 persones (18,03 %), de les quals 164.776 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 175.602 treballadors, un 12,43 %, dels quals 114.948 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 105.810 treballadors, un 7,49 % del total, dels quals 68.342 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 90.134 afiliats, 6,38 %, dels quals 51.621 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 76.569 persones, un 5,42 %, dels quals 43.750 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.114, 30,90 %), del sector de l’hostaleria (45.500, 20,35 %), i del sector de la construcció (26.244, 11,73 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.776

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (276.701), i els marroquins es situen en la segona posició amb 191.113 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 90.579, quedant els equatorians en la quarta posició (78.272), per davant dels italians amb 67.610, dels bolivians amb 64.987, dels colombians amb 58.678, dels britànics amb 56.753, dels búlgars amb 52.409, i dels treballadors del Perú amb 37.170. Les dades del mes de juny de 2013 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (256.494), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 192.174 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (97.250), seguits, dels xinesos amb 88.123, dels bolivians amb 78.325, dels colombians amb 73.523, dels italians amb 63.429, dels britànics amb 55.913, dels búlgars amb 52.905, i dels treballadors del Perú amb 48.729.

3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 371.457, dels quals 115.844 són de països UE i 255.613 de països no UE.

Per règims, el 85,80 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 13,99 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (33.405, 26.815 i 13.057,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (10.975, 4.119 i 4.010), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.539 i 4.121). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (9.123), seguida de la marroquina (3.104), i de la romanesa (2.463).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,93 i 12,62 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 59.256 (18,59 %), dels quals 44.163 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.217 afiliats (15,44 %,) dels quals 33.891 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.947 afiliats (9,40 %), dels quals 20.957 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.995 (9,10 %), dels quals 18.936 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.322 (4,81 %), dels quals 11.575 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.371, 27,66 % del total), de l’hostaleria (11.367, 21,88 %) i de la construcció (4.371, 8,41 %). Les dades del mes de juny de 2013 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 59.948 (18,38 %), dels quals 45.699 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.374 afiliats (15,14 %,) dels quals 35.131 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 31.405 afiliats (9,63 %), dels quals 23.184 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.954 (9,19 %), dels quals 20.080 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 16.607 (5,09 %), dels quals 12.759 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.167, 27,34 % del total), de l’hostaleria (10.613, 22,04 %) i de la construcció (4.230, 8,78 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.749), seguits dels romanesos (37.479), i els xinesos ocupen la tercera posició (24.371). A continuació trobem els italians (20.631), els bolivians (18.800), els equatorians (14.464), els pakistanesos (14.329), els francesos (13.659), els colombians (11.449), i els peruans (10.501). Les dades del mes de juny de2013 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (45.076), seguits dels romanesos (34.350), i els xinesos ocupaven la tercera posició (23.542). A continuació trobàvem els bolivians (21.929), els italians (19.523), els equatorians (18.590), els colombians (14.137), els pakistanesos (13.394), els francesos (13.059), i els peruans (12.899).

No hay comentarios: