jueves, 25 de julio de 2013

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2013. Segons les dades de l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2013, fetes públiques avui dijous, 25 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per 3.238.700 persones, amb 2.81.800 ocupades i 1.157.000 aturades, mentre que 1.156.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.395.800, amb un descens trimestral de 21.700 i en sèrie interanual de 197.300 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del set trimestres anteriors. Si comparem amb les dades del primer trimestre del 2013, la població activa estrangera ha minvat en 82.400 persones i en sèrie interanual la disminució es de 210.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 6.300 persones sobre el trimestre anterior i ha disminuït en 138.500 en sèrie interanual.


La taxa d’activitat és del 73,68 %, 15.97 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,71 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 1,40 %, mentre que el creixement de la taxa de la població espanyola ha estat del 0.06 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0.33 %, i la de la població estrangera disminueix en un 1.42 %.


La taxa d’atur de la població estrangera és del 35.72 %, es a dir  11.03 punts per sobre de l’espanyola (24.69 %). Durant el primer trimestre del 2013 la desocupació autòctona va disminuir en 79.800 persones, i entre la població estrangera en 145.400.  


Durant el segon trimestre del 2013 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 86.100 persones, i el d’estrangers de 62.900 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 134.200 persones, la població aturada augmenta en 76.400 i la inactiva creix en 13.300, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 499.400 persones, la població aturada s’incrementa en 360.900, i la inactiva augmenta en 94.700 persones.

No hay comentarios: